Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Verdsfilosofiar

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeRELV232
  • Talet på semester1
  • Språk Norsk (Skandinavisk: norsk og svensk)
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår, men ikkje fast.

NB. Emnet vert ikkje tilbydd vår 2022.

Neste gond emnet vert gitt er hausten 2022 (unntak).

Frå 2023 vert emnet tilbydd uregelmessig i vårsemestre. 

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

 Målet til emnet er:

- å gje ei innføring i eit utval ikkje-vestlige filosofiar, med særskilt fokus på epistemologi og på forståinga av relasjonen mellom mennesket, verda og «det guddommelege»;

- å gje fordjupa kunnskap om filosofiar i eit (valfritt) område, anten om (A) hinduisk og buddhistisk filosofi, om (B) jødisk og islamsk filosofi, eller om (C) konfutsiansk og ny-konfutsiansk filosofi.

Læringsutbyte

Ved fullført studium har studenten oppnådd følgjande:

Kunnskapar

- studenten har generell kunnskap om eit utval ikkje-vestlege filosofiar, med særskilt fokus på epistemologi og på forståinga av relasjonen mellom mennesket, verda og «det guddommelege»;

-studenten har fordjupa kunnskap om filosofiar i eit valt område, anten om (A) hinduisk og buddhistisk filosofi, om (B) jødisk og islamsk filosofi, eller om (C) konfutsiansk og ny-konfutsiansk filosofi;

-studenten har evne til å setja kunnskapane om verdsfilosofiar inn i vidare religionsvitskaplege samanhengar.

Ferdigheiter

- evne til å finne fram til kjelder om problemstillingar innanfor fagfeltet på eiga hand;

- evne til å analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar;

- evne til å skriva ein resonnerande tekst;

- evne til å formidla informasjon om fagfeltet til andre både skriftleg og munnleg.  

Generell kompetanse

Studenten har evne til å skaffa seg informasjon på eiga hand, til å vurdera han kritisk og vitskapleg og til å bringa han vidare til andre på forståeleg vis. 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 All pensumlitteratur er på engelsk. Studenten treng derfor gode engelskkunnskapar.

Studiepoengsreduksjon

 RELV232 har fullt overlapp med RELV332 (15 studiepoeng) 

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitet i Bergen. 

Arbeids- og undervisningsformer

 Normalt 10 forelesingar à to timar, totalt 20 timar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen 

Vurderingsformer

Eksamen er ei skriftleg prøve på seks timar (inntil 3000 ord).

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

 I vurderinga vert det nytta ein gradert karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår, men ikkje fast.I år med undervisning er det òg eksamen tidleg påfølgende haustsemester. 

Unntak: Det vert tilbydd undervisning og eksamen i emnet haust 2020, og eksamen tidlig vårsemester 2021, jf. undervisningssemester. 

Litteraturliste

Pensum er på omkring 1000-1500 sider. All litteratur er på engelsk.

Halvparten av pensum er felles for alle. Til den andre halvparten vel studentane eit av følgjande tre spesialområde: A) hinduisk og buddhistisk filosofi, B) jødisk og islamsk filosofi, eller C) konfutsiansk og ny-konfutsiansk filosofi.

Emneevaluering

 Emnet vert evaluert jamleg.

Programansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Emneansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt fr arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap