Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Norrøne religionar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår, men ikkje fast (Emnet gis vårsemestrene 2022 og 2023)

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Den første delen av kurset gjev ei brei innføring i norrøn religion frå steinalder til vikingtid og i heile det nordiske området.

Fokus ligg på variasjon og endring.

Den andre delen er tematisk og vill variere frå semester til semester. Tema kan vere til dømes bergkunst og religion, kjønnsperspektiv, overgangsritual, V¿luspá, kvardagsreligiøsitet i vikingtida, osb. Det vert kunngjort på førehand kva for tema det blir undervist i på denne delen av kurset.

Læringsutbyte

Studenten har ved avslutta emne følgjande læringsutbyte definert i kunnskap,

ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten har djupare kunnskapar om norrøn religion generelt og om det aktuelle temaet spesielt.

Ferdigheiter:

Studenten 

- har evne til å gjere greie for viktige metodiske og teoretiske tilnærmingar til studiet av norrøn religion generelt og om det aktuelle temaet spesielt

- har evne til å analysera fagstoff og trekkje eigne slutningar,

- har evne til å skriva ein resonnerande tekst.

Generell kompetanse:

Studenten

- kan skaffa seg informasjon på eiga hand, og vurdera han kritisk og vitskapleg,

- kan formidla informasjon og teoriar frå dette kunnskapsfeltet,

- kan kommunisera faglege problemstillingar, analyser og konklusjonar innafor fagområdet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskapar om norrøn religion tilsvarande RELV105 er ein fordel. Studenten må ha gode kunnskapar i engelsk og kunne lese dansk og svensk.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp vert studiepoenguttellinga for RELV241 redusert med 15 studiepoeng om det vert kombinert med RELV341

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

10 forelesingar og 5 seminar à to timar, fordelt over heile semesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk oppmøte ved undervisning på minst 50 %.
 • 10 quizar (ein etter kvar forelesing). Ein må ha minst 80 % korrekte svar på minst 8 av quizane.
 • Studentane skal halda minst eitt seminarinnlegg basert på pensum, og kommentere eit av dei andre studentane sitt arbeid.

Obligatoriske undervisningsaktivitetar vert vurdert til "godkjend"/"ikkje godkjend".

Godkjenninga av obligatoriske undervisningsaktivitetar er gyldig i

undervisningssemesteret og to påfølgjande semester.

Vurderingsformer

Skriftleg skoleeksamen på 6 timar (inntil 3000 ord).  

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår, men ikkje fast. (Emnet har vuderderingssemestre vår 2022 og vår 2023).

Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret 2022 og 2023 for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske undervisningsaktivitetar.

Litteraturliste

Pensumlitteraturen er på omlag 1200 sider sekundærlitteratur og 200 sider originalkjelder i omsetjing. Ein stor del av litteraturen er på engelsk. Ein del kan vere på dansk og/eller svensk.

Litteraturlista vil vere tilgjengeleg på uib.no 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for religionsvitskap.

Emneansvarleg

Programstyret for religionsvitskap.

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR)

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  09.05.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  25.04.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted