Hjem
Studentsider
Masteremne

Religionsvitskapleg teori

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gjere studentane kjende med sentrale bidrag til den internasjonale teoretiske debatten i religionsvitskap. Emnet tek òg sikte på å gje eit godt grunnlag for arbeidet med ei mastergradsoppgåve. Dette vil ein oppnå gjennom drøfting av teoribruk i tidlegare masteroppgåver i religionsvitskap, samt kjennskap til religionsvitskapelege tidsskrift.

For mastergradsstudentar i religionsvitskap er emnet obligatorisk, og skal normalt takast i første semester.

Læringsutbyte

Studenten har ved avslutta emne følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • har fordjupa kunnskap om teoretiske tilnærmingar og aktuelle teoretiske diskusjonar innanfor religionsvitskapen i ulike vitskapelege publiseringsformer (tidsskrift, bøker, podcast)

Ferdigheiter:

Studenten

 • har evne til å forstå og diskutera teoretiske spørsmålstillingar og teoretiske resonnement.
 • har evne til å skrive tekster i ulike akademiske sjangrar (bokmelding, kommentar, essay).
 • er kjend med vitskapeleg publisering, informasjonssøk, bruk av kjelder, kjeldekritikk, sitering og etikk.

Generell kompetanse:

Studenten

 • har kompetanse i fordjupa og sjølvstendig akademisk lesing og skriving.
 • har fordjupa røynsle med å planleggje og gjennomføre skriftlege arbeid av ein bestemt sjanger og omfang innanfor oppgitte tidsfristar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar som er tekne opp til eit mastergradsstudium ved UiB. Studentar ved andre masterprogram enn religionsvitskap som ønskjer å melde seg på emnet må søkje til studierettleiar@ahkr.uib.no

Arbeids- og undervisningsformer

Normalt 10-14 samlingar à to timar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Øving som går ut på å skrive kommentarar til ein oppgitt episode frå religiousstudiesproject.com. Minstekrav er 6 innleveringer på til saman inntil 1500 ord.
 • Oppsummering av ein oppgitt artikkel frå eit religionsvitskapleg tidsskrift (inntil 750 ord).

Tekstene leverast på Mitt UiB til oppgitte fristar.

Obligatoriske undervisningsaktivitetar vert vurdert til godkjent/ikkje godkjent.

Alle obligatoriske undervisningsaktiviteter må vere godkjende i eit og same undervisningssemester. Dersom ei innlevering ikkje vert godkjend, kan ho leverast inn ein gong til.

Godkjenninga av obligatoriske undervisningsaktivitetar er gyldig i undervisningssemesteret og to påfølgjande semester.

Vurderingsformer

I tråd med emnet si satsing på jamleg skriving og meistring av ulike sjangrar, består eksamen av fleire delar som strekker seg over heile semesteret:

1. Semesteroppgåve om eit sjølvvald tema (om lag 3 000 ord)

2. Kritisk omtale av ei pensumbok (inntil 1500 ord)

3. Oppsummering av ein oppgitt artikkel frå eit religionsvitskapeleg tidsskrift (inntil 750 ord) 

Semesteroppgåva tel 60 prosent av samla karakter i emnet. Bokomtala tel 30 prosent og artikkeloppsummeringa tel 10 prosent.

Alle eksamensdelar må vere greidde i eitt og same undervisningssemester.

Eksamen vert berre gjennomført i undervisningssemesteret.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust.

Eksamen vert berre gjennomført i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Litteratur omfattar bøker, artiklar (minimum 1000 sider) og 6-8 podcast-episodar.

Pensum består òg av sjølvvalde delar.

Litteraturlista vil vere tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for religionsvitskap

Emneansvarleg

Programstyret for religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Tre oppgåver

  Trekkfrist
  20.09.2022
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   05.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Omtale

   Innleveringsfrist
   11.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppsummering

   Innleveringsfrist
   07.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen