Hjem
Studentsider
Masteremne

Spesialiseringsemne

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeRELV302
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår, men ikkje fast

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studenten skal få fordjupa kunnskapar på eit spesielt tema av historisk eller systematisk karakter.

Studenten kan velje eit av eventuelt fleire moglege temaalternativ, som representerer ei spesialisering på enkelte religionar eller religiøse fenomen, eller på tema av systematisk karakter.www.uib.no/fag/religionsvitenskap/79247/temaomtalar-religionsvitskap

Trykk her for informasjon om tema som er gjeldande dette semesteret.

Læringsutbyte

Studenten har ved avslutta emne følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • har djupnekunnskap innafor temaet.
 • har kunnskap om temaets historie, tradisjonar og eigenart.
 • har kunnskap om sentrale tema og problemstillingar innafor temaet.

Ferdigheiter:

Studenten

 • har evne til å analysere fagstoff og trekke eigne slutningar.
 • har evne til å granske kritisk eksisterande teoriar, metodar og fortolkingar innafor temaet.
 • har evne til å finne relevant fagleg informasjon.
 • har evne til å skrive ein resonnerande tekst om temaet.
 • har evne til å kommunisere om faglege tema innafor eit fagfellesskap.

Generell kompetanse:

Studenten

 • har generell innsikt i temaet.
 • har erfaring med å utvikle faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innafor temaet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Eventuelle tilrådde forkunnskapar er gjort greie for under omtalen av dei enkelte temaalternativa.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp vert studiepoenguttellinga for RELV302 redusert med 15 studiepoeng om det vert kombinert med RELV202, same tema.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar som er tekne opp til eit mastergradsstudium ved UiB. Studentar ved andre masterprogram som ønskjer å melde seg på emnet må søkje til studierettleiar@ahkr.uib.no

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og seminarundervisning.

Utanom eventuelle forelesings- eller seminarrekker vil undervisninga i spesialiseringsemna kunna skje i form av rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftleg skoleeksamen (inntil 3000 ord) på 6 timar

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår og haust, men ikkje fast

Der er òg vurdering tidleg i vår- og-/eller haustsemesteret gitt at det var undervisning i semesteret føre, jf. undervisningssemester.

Litteraturliste

Pensum vert utarbeidd av instituttet og omfattar om lag 1000-1500 sider. Undervisning og eksamen baserer seg på denne litteraturen

Litteraturlista vil vere tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.