Hjem
Studentsider
Masteremne

Religionsvitenskap: Frie studiepoeng (semesteroppgåve)

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeRELV303SEM
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk, etter avtale
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår, men ikkje fast

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Gjennom emnet RELV303SEM skal studenten skaffa seg eit godt grunnlag for arbeidet med masteroppgåve og/eller styrka sine faglege kvalifikasjonar generelt.

Kvar student skal, i samråd med rettleiaren, utarbeide ein individuell plan for dette emnet. Det skal sendast ein søknad om godkjenning av denne planen til instituttet. Søknaden vert behandla av faggruppa. Det skal brukast eit skjema utarbeidet av faggruppa.

RELV303FELT/MUNT/SEM er eit valemne i masterstudiet i religionsvitskap.

Til vanleg kan berre eitt av RELV303-emna inngå i mastergraden.

Læringsutbyte

Studenten har ved avslutta emne følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten har grunnleggjande kunnskap om et tema med særleg relevans til masteroppgåva.

Ferdigheiter:

Studenten

 • har evne til å analysere fagstoff og trekke eigne slutningar.
 • har evne til å kunne strukturere faglege resonnement.
 • har evne til å sette seg inn i komplekse faglige tema i løpet av kort tid.

Generell kompetanse:

Studenten har evne til sjølvstendig kompetanseutvikling.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet kan ikkje kombinerast med RELV303MUNT/RELV303FELT, eller med RELV363.

Studiepoenguttellinga vert redusert med 15 studiepoeng om emnet vert kombinert med RELV303FELT eller RELV303MUNT.

Studiepoenguttellinga vert redusert med 5 studiepoeng om emnet vert kombinert med RELV363.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar som er tekne opp til eit mastergradsstudium ved UiB. Studentar ved andre masterprogram som ønskjer å melde seg på emnet må søkje til studierettleiar@ahkr.uib.no

Arbeids- og undervisningsformer

Avheng av innhald og ressursar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Semesteroppgåve på om lag 6000 ord (cirka 15 sider).

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust og vår, men ikkje fast

Litteraturliste

Pensum på om lag 1200-1500 sider. Pensum skal veljast i samråd med rettleiaren.

Litteraturlista vil vere tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  09.12.2022, 13:00
  Trekkfrist
  25.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen