Hjem
Studentsider
Masteremne

Religionar i antikken

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

 Haust

Undervisningsstad

Det humanistiske fakultet, UiB.

Mål og innhald

Studenten skal gjennom studiet tileigna seg kunnskap om religionen i antikkens Hellas og Roma som går djupare og er meir detaljert enn den ein har fått i RELV105. Vekta ligg på religiøse institusjonar og religiøs praksis i den greske bystaten i klassisk tid og i republikkens Roma, men òg på det religiøse mangfaldet i keisartida.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • har solid kunnskap om religiøse ritual, høgtider og dei sosiale, politiske og geografiske kontekstane for religiøse handlingar i antikken
 • har kjennskap til dei viktigaste kjeldene til religion i antikken
 • har oversyn over endringane i religiøse førestillingar og praksis frå klassisk tid fram til seinantikken
 • har evne til å setja kunnskapane om antikkens religionar inn i vidare religionsvitskaplege samanhengar

Ferdigheiter:

Studenten

 • har evne til å finne fram til kjelder om problemstillingar innanfor fagfeltet på eiga hand
 • har evne til å analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar
 • har evne til å skriva ein resonnerande tekst
 • har evne til å formidla informasjon om fagfeltet til andre både skriftleg og munnleg

Generell kompetanse:

Studenten

 • har evne til å skaffa seg informasjon på eiga hand, til å vurdera han kritisk og vitskapleg og til å bringa han vidare til andre på forståeleg vis

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskapar om antikkens religionar tilsvarande RELV105.

Studenten treng gode engelskkunnskapar. Kunnskapar i gresk og latin krevst ikkje, men gjev ein føremon i studiet.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp vert studiepoenguttellinga for RELV322 redusert med 15 studiepoeng om det vert kombinert med RELV222.

Krav til studierett

Ope ved opptak til masterprogrammet i religionsvitskap eller andre masterprogram ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Normalt 10 forelesingar à to timar pr veke, totalt 20 timar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftleg skoleeksamen på 6 timar

Av smittevernomsyn er vurderingsforma våren 2021 endra til 3 dagar heimeeksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust.

Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret (gjentakseksamen).

Litteraturliste

Pensum er på omkring 1000-1500 sider. Det meste av litteraturen er på engelsk.

Litteraturlista vil vere tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for religionsvitskap

Emneansvarleg

Programstyret for religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR)

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.03.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  03.03.2021, 13:00
  Trekkfrist
  15.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen