Hjem
Studentsider
Masteremne

Verdsfilosofiar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

 Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår, men ikkje fast.

NB. Emnet vert ikkje tilbydd vår 2022.

Neste gong emnet vert gitt er hausten 2022 (unntak).

Frå 2023 vert emnet tilbydd uregelmessig i vårsemestre.

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

Målet til emnet er:

- å gje ei innføring i eit utval ikkje-vestlige filosofiar, med særskilt fokus på epistemologi og på forståinga av relasjonen mellom mennesket, verda og «det guddommelege»;

- å gje fordjupa kunnskap om filosofiar i eit (valfritt) område, anten om (A) hinduisk og buddhistisk filosofi, om (B) jødisk og islamsk filosofi, eller om (C) konfutsiansk og ny-konfutsiansk filosofi.  

Læringsutbyte

 Ved fullført studium har studenten oppnådd følgjande:

Kunnskapar

- Studenten har ein generell kunnskap om eit utval ikkje-vestlege filosofiar, med særskilt fokus på epistemologi og på forståinga av relasjonen mellom mennesket, verda og «det guddommelege»;

- Studenten har ein fordjupa kunnskap om filosofiar i eit valt område, anten om (A) hinduisk og buddhistisk filosofi, om (B) jødisk og islamsk filosofi, eller om (C) konfutsiansk og ny-konfutsiansk filosofi;

- Studenten kan setja kunnskapane om verdsfilosofiar inn i vidare religionsvitskaplege samanhengar.

Ferdigheiter

- evne til å finne fram til kjelder om problemstillingar innanfor fagfeltet på eiga hand;

- evne til å analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar;

-  evne til å skriva ein resonnerande tekst;

- evne til å formidla informasjon om fagfeltet til andre både skriftleg og munnleg.

Generell kompetanse

Evne til å skaffa seg informasjon på eiga hand, til å vurdera han kritisk og vitskapleg og til å bringa han vidare til andre på forståeleg vis.

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar

All pensumlitteratur er på engelsk. Studenten treng derfor gode engelskkunnskapar. 

Studiepoengsreduksjon

RELV332 har fullt overlapp med RELV232 (15 studiepoeng). 

Krav til studierett

 Emnet er ope for studentar som er tekne opp til eit mastergradsstudium ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

 Normalt 10 forelesingar à to timar, totalt 20 timar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Ingen

Vurderingsformer

Eksamen er ei skriftleg prøve på seks timar (inntil 3000 ord).

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

 I vurderinga vert det nytta ein gradert karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er ikkje bestått.

Vurderingssemester

Vår, men ikkje fast.

Emnet har unntaksvis vurdering haust 2020 jf. avsnittet om undervisinssemester.

Litteraturliste

 Pensum er på omkring 1000-1500 sider. All litteratur er på engelsk.

Halvparten av pensum er felles for alle. Til den andre halvparten vel studentane eit av følgjande tre spesialområde: A) hinduisk og buddhistisk filosofi, B) jødisk og islamsk filosofi, eller C) konfutsiansk og ny-konfutsiansk filosofi.

Emneevaluering

 Emnet vert evaluert jamleg.

Programansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Emneansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  18.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  04.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted