Hjem
Studentsider
Masteremne

Religionsvitskap: Frie studiepoeng (munnleg)

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeRELV363
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk, etter avtale
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust og vår, men ikkje fast

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål og innhald:

Gjennom emnet RELV363 skal studenten skaffa seg eit godt grunnlag for arbeidet med masteroppgåve og/eller styrka sine faglege kvalifikasjonar generelt.

Kvar student skal, i samråd med rettleiaren, utarbeide ein individuell plan for dette emnet.

RELV363 er  eit valemne i masterstudiet i religionsvitskap.

Det er ikkje høve til å kombinere eit RELV363 emne med eit RELV303 emne i mastergraden.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • har grunnleggjande kunnskap om et tema med særleg relevans til masteroppgåva.

Ferdigheiter:

Studenten

 • har evne til å analysere fagstoff og trekke eigne slutningar.
 • har evne til å kunne strukturere faglege resonnement.
 • har evne til å sette seg inn i komplekse faglige tema i løpet av kort tid.

Generell kompetanse:

Studenten

 • har evne til sjølvstendig kompetanseutvikling.
 • har evne til å kunne kommunisere munnlig om komplekse faglige problemstillingar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

RELV363 kan ikkje kombinerast med RELV303SEM/MUNT/FELT. Studiepoenguttellinga vert redusert med 5 studiepoeng om det vert kombinert.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar som er tekne opp til eit mastergradsstudium ved UiB. Studentar ved andre masterprogram som ønskjer å melde seg på emnet må søkje til studierettleiar@ahkr.uib.no 

Arbeids- og undervisningsformer

Avheng av innhald og resursar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Munnleg eksamen på 15-20 minutt (der kandidaten presenterar problemstiling med utgangspunkt i sjølvalgt tema og litteratur. Presentasjonen vert etterfulgt av en fagleg samtale om presentasjonen og emnet).

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen greidd / ikkje greidd.

Vurderingssemester

Haust og vår, men ikkje fast

Litteraturliste

Pensum på om lag 400-500 sider. Pensum skal veljast i samråd med rettleiaren.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for religionsvitskap

Emneansvarleg

Programstyret for religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Kontakt

Eksamensinformasjon