Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Bacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

 Studenten skal få kjennskap til psykologiske og sosialvitskaplege tilnærmingar til religionsforskinga (religionspsykologi, religionssosiologi, religionsantropologi) og utvikle sin kjennskap til samanliknande religionsvitskap. Studenten skal skrive ei samanliknande oppgåve basert på ei problemstilling, som kombinerer teoretiske spørsmål og empiri frå forskjellige religiøse tradisjonar.

RELVI250L er ei obligatorisk del av spesialiseringa i religionsvitskap (Gjelder for studentar som er tatt opp til Lektorutdanninga med religionsvitskap som fag II)

Læringsutbyte

 Kunnskapar

Ved fullført emne skal studenten

- ha kjennskap til sosialvitskaplige forståingar av religion

- ha kunnskap om sentrale omgrep innafor religionsforsking

- ha kjennskap til fagets viktigaste oppslagsverk, leiande tidsskrift og andre forskingsresursar

Ferdigheiter

Ved fullført emne skal studenten

- kunne behandle religiøse fenomen på ein systematisk måte

- kunne vurdere likskapar og ulikskapar i religiøse fenomen på tvers av fleire religionar

- kunne kombinere teoretisk innsikt og empirisk kunnskap

- kunne søkje, behandle og vurdere informasjon kritisk

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten

- kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgåver om nye tema

- kunne utføre prosjektbasert arbeid

- kunne arbeide både sjølvstendig og som deltakar i ei gruppe

- kunne behandle store mengder informasjon og litteratur innafor avgrensa tid

Krav til forkunnskapar

Ex.phil og ex.fac skal vere avlagt. Studentane skal ha tatt RELV101 samt to andre emne i religionsvitskap tilsvarande 30 studiepoeng.

Tilrådde forkunnskapar

Studenten bør ha gode engelskkunnskapar ettersom ein stor del av pensumlitteraturen er på engelsk.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

 Normalt 10-14 forelesingar og/eller seminar à to timar, framleggseminar og UB-kurs. Tilbod om rettleiing av bacheloroppgåva.

Som del av undervisninga vil også studentane få anledning til å presentere prosjektet sitt på eit symposium som vert arrangert 4-6 veker før innlevering. Nærare opplysningar om symposiet og krav til presentasjonane vert kunngjorde på Mitt UiB minst ein månad i forkant.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minst to rettleiingar på bacheloroppgåva

Vurderingsformer

 Eksamen består av ei bacheloroppgåve.

Bacheloroppgåva skal på ein komparativ måte kaste lys over eit grunnleggjande religionshistorisk/religionsvitskapleg problem, fenomen eller omgrep. Bacheloroppgåva skal ha eit omfang på 5000-7000 ord.

Obligatoriske arbeidskrav må vere gyldige for å få vurdert eksamen.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.  

Litteraturliste

Studentane skal leggja opp eit pensum på ca. 1000 sider. Rettleiar skal godkjenna pensumlista. Ei liste over anbefalt litteratur vert gjort tilgjengeleg for studentane.

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet vert det regelmessig organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR)

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon