Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i retorikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 SP

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi ei innføring i kva retorikk er og korleis ein kan forstå munnleg og skriftleg språkbruk i eit retorisk perspektiv. Emnet gir oversikt over retorikken sin tradisjon og terminologi, og praktisk øving i å analysere talar og tekstar.

Emnet tek mellom anna opp:

  • kva meiner vi når vi seier at språkbruk er retorisk?
  • kvifor og korleis oppstod retorisk teori, og kva vart den nytta til?
  • kva meiner vi med «den retoriske tradisjonen»?
  • kva er tilhøvet mellom retorikk og filosofi, mellom retorikk og vitskap, mellom retorikk og sanning?
  • kva tyder retorikk i ei moderne medieverd?
  • korleis kan vi nytte innsikt i retorikk når vi sjølve uttrykkar oss i skrift og tale?

Emnet vert tilrådd for studentar på Bachelorprogram i retorikk. Emnet er nyttig for alle som seinare skal studere eller jobbe med språk og kommunikasjon.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • kjenner dei viktigaste omgrepa i retorisk teori
  • har kjennskap til sentrale teoriar i retorikken si historie

Ferdigheiter

Studenten kan

  • bruke retoriske omgrep og modellar i utarbeiding og vurdering av munnlege skriftlege tekstar og presentasjonar

Generell kompetanse

Studenten kan

  • ta i bruk retorikk i teorisk forståing av og praktisk arbeid med språkbruk i ulike sjangrar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og seminar. Seminara har oppmøteplikt.

Rettleiing av semesteroppgåve: rettleiing er eit frivillig tilbod og kan skje individuelt eller i grupper.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal

- halde ein munnleg presentasjon

- levere ei obligatorisk øvingsoppgåve på 900 - 1200 ord

- møte på 75% av seminara

Vurderingsformer

Ei semesteroppgåve på mellom 2000 og 4000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Eksamenssvaret skal leverast digitalt.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust og vår

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert med jamne mellomrom.

Programansvarleg

Programstyret for retorikk

Emneansvarleg

Programstyret for retorikk.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Kontaktinformasjon

Eksamensinformasjon