Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i retorikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 SP

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi ei innføring i kva retorikk er og korleis ein kan forstå munnleg og skriftleg språkbruk i eit retorisk perspektiv. Emnet gir oversikt over retorikken sin tradisjon og terminologi, og praktisk øving i å analysere talar og tekstar.

Emnet tek mellom anna opp:

 • kva meiner vi når vi seier at språkbruk er retorisk?
 • kvifor og korleis oppstod retorisk teori, og kva vart den nytta til?
 • kva meiner vi med «den retoriske tradisjonen»?
 • kva er tilhøvet mellom retorikk og filosofi, mellom retorikk og vitskap, mellom retorikk og sanning?
 • kva tyder retorikk i ei moderne medieverd?
 • korleis kan vi nytte innsikt i retorikk når vi sjølve uttrykkar oss i skrift og tale?

Emnet vert tilrådd for studentar på Bachelorprogram i retorikk. Emnet er nyttig for alle som seinare skal studere eller jobbe med språk og kommunikasjon.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner dei viktigaste omgrepa i retorisk teori
 • har kjennskap til sentrale teoriar i retorikken si historie

 

Ferdigheiter

Studenten kan

 • bruke retoriske omgrep og modellar i utarbeiding og vurdering av munnlege skriftlege tekstar og presentasjonar

Generell kompetanse

Studenten kan

 • ta i bruk retorikk i teorisk forståing av og praktisk arbeid med språkbruk i ulike sjangrar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal

- halde ein munnleg presentasjon

- gje medstudentrepons på utkast til mappetekst

- levere inn utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing

- ha individuell rettleiing av utkastet ved faglærar

Vurderingsformer

Emnet har mappevurdering. Studentane skal levere skriftleg svar på to oppgåver. Fristar blir sette av instituttet. Den første oppgåva skal være på 1500-2000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Den andre oppgåva er den rettleia oppgåva. Tema er sjølvvald, men må vere godkjend av faglærar på førehand. Svaret på oppgåva skal vere 2500-3000 ord. (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Mappa vert vurdert heilheitleg, men i vektinga av endeleg karakter tel den første oppgåva cirka 30 % og den rettleia oppgåva cirka 70 %

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust og vår

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert med jamne mellomrom.

Programansvarleg

Programstyret for retorikk.

Emneansvarleg

Programstyret for retorikk.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Trekkfrist
  02.02.2021
  • Eksamensdel: Mappeoppgave 1

   Innleveringsfrist
   19.02.2021, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappeoppgave 2

   Innleveringsfrist
   19.03.2021, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen