Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Klassisk retorikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i den klassiske retorikken som språkbrukslære og som historisk og kulturelt fenomen i antikken. Ein får eit oversyn over retorikkteoretiske hovudverk, frå Aristoteles' Retorikk (c. 330 f.Kr.) til Augustins De doctrina christiana (c. 400 e.Kr.), og kjennskap til retorikken si rolle i utdanning, litteratur og politikk. Ein vil óg kome inn på retorikken si vidareføring i mellomalderen og fram mot renessansen og opplysningstida. Gjennom analysar av teksteksempel får ein innsikt i tilhøvet mellom retorisk teori og praksis.

Læringsutbyte

Studentane skal få grundig kjennskap til klassisk retorikk i både historisk og systematisk perspektiv. Emnet skal gje innsikt i retorikken som fagtradisjon og kulturell faktor i antikken og gjere studentane i stand til å sjå samanhengar mellom historisk-kulturell situasjon og utviklinga av teoretiske og didaktiske omgrep.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Generell studiekompetanse.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar.

Om lag 26 timar. Førelesingar. 

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen, må studentane ha bestått ei obligatorisk oppgåve og ein faktatest.

Vurderingsformer

Eksamen består av 7 dagars heimeeksamen. Heimeeksamen skal ha eit omfang på 8-10 sider.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Vår. Det er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske undervisningsaktivitetar.

Litteraturliste

Pensum er på omlag 1000 sider. Det består av 1) ei innføring i klassisk retorikk 2) eit utval antikke tekstar, henta frå lærebøker og frå talar og andre typar litteratur, og 3) eit utval vitskaplege artiklar. Faglærar orienterer dessutan om hjelpemiddel i form av handbøker og leksika, internettressursar m.m. som studentane vil ha nytte av i studiet.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for retorikk

Emneansvarleg

Fagmiljøet i klassiske fag

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon