Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Nordisk retorikk

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet Nordisk retorikk tar for seg historiske og systematiske aspekt ved retorikken innanfor nordiskfaget. Retorikken fokuserer på litteratur som kommunikasjon i eit samspel mellom avsendar, verk og mottakar. Kurset vil ha vekslande innhald. Dels vil ein fokusere på retorikken i produksjon og resepsjon av litteratur. Men nordiskfaget sin eigen retorikk, til dømes innan litteraturhistorieskriving, vil òg vere eit tema. Det vil vere viktig å utvikle evna til å nytte retoriske omgrep på analysedøme.

Emnet er ein del av bachelorprogrammet i retorikk. Studentar på dette programmet med enkel spesialisering i retorikk, kan ta RET205 som eitt av valemne på 200-nivå.

Studentar på bachelorprogrammet i nordisk, med spesialisering i nordisk språk og litteratur kan ta RET205 som eit av valemna på 200-nivå i nordisk språk og litteratur.

RET205 kan også takast som frie studiepoeng.

Tema for NOLI312, RET205 og RET255 våren 2021: Ibsen, Bjørnson og realismen i Norden

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten

 • kunnskap om ulike litterære sjangrar og kva rolle retorikken spelar i dei
 • oversyn over retorikken sin plass i den nordiske litterære offentlegheita

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten

 • nytte retoriske omgrep på ulike tekstar frå nordisk litteratur
 • analysere kritikk og annan litterær resepsjon retorisk

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

 • sjå og peike på retoriske mønster i nordisk skjønnlitteratur og sakprosa som ikkje er på pensum
 • finne og forklare retoriske mønster og strukturar i andre nordiskfaglege samanhengar, til dømes knytte til nordisk som forskingsfag og skulefag.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Årsstudium i nordisk språk og litteratur eller RET101 (Allmenn og praktisk retorikk).

Studiepoengsreduksjon

RET205 og RET255 har full overlapping med kvarandre, slik at ein berre kan få utteljing for eitt av emna.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir normalt gjeve som førelesingar eller seminarundervisning kvar veke.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Vurderingsformer

Sju dagars heimeeksamen (om lag 4500 ord).

I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Karakterskala

Karakterskala A¿F.

Vurderingssemester

Vår og haust.

Litteraturliste

Pensum er ca. 1000 sider.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.05.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  25.05.2022, 13:00
  Trekkfrist
  04.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen