Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Praktisk argumentasjon

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor og Master

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet Praktisk argumentasjon gir ei innføring i klassisk og moderne retorikk og argumentasjonsteori kombinert med praktiske øvingar i å analysere og utarbeide argumentative tekstar. Føremålet med emnet er å gi studentane teoretisk forståing av kva argumentasjon er, kjennskap til sentrale teoriar om argumentasjon i klassisk og moderne tid, og modellar for korleis ein kan gå fram når ein skal analysere og vurdere argumentasjonen i både eigne og andre sine tekstar.

Læringsutbyte

Studentane skal kunne analysere og vurdere argumentasjon i ulike typar tekstar med hjelp av omgrep frå klassisk og moderne retorikk og argumentasjonsteori. Dei skal kunne gjere greie for funksjonane til påstandar som inngår i resonnement, skille mellom ulike argumentasjonsfasar og argumentasjonstypar, og vere i stand til å gi velgrunna vurderingar av argumentasjonen dei møter i ulike samanhengar, innanfor akademia og i det offentlege ordskiftet. Dei skal kunne utnytte den teoretiske innsikta dei får i utforming av eigne argumentative tekstar. Dei skal kjenne til historiske samanhenger for teoriar om argumentasjon i eldre og nyare tid.

Kunnskap: Etter fullført emne skal studenten ha

 • kjennskap til sentrale omgrep i klassisk argumentasjonsteori
 • kjennskap til sentrale omgrep og modellar i moderne argumentasjonsteori
 • kjennskap til utvalde originaltekstar

Dugleik: Etter fullført emne skal studenten kunne

 • analysere og kritisk vurdere argumentasjonen i ulike typer tekstar (talar)
 • framføre eit resonnement etter visse kriterier, og kritisk analysere og vurdere eigen prestasjon
 • formidle hovudtrekk ved ein tekst eller tale med omsyn til argumentasjonsmåte

Kompetanse: Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

 • å utforme eigne argumentative tekstar i ulike sjangrar
 • å fungere som konsulent for andres tekstar
 • å delta sjølvstendig og kritisk i samfunnsdebattar og i andre profesjonelle samanhenger der argumentasjon står sentralt

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Bestått ex.phil. og ex.fac. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.

Studiepoengsreduksjon

Ingen.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.

Rettleiing av semesteroppgåve: rettleiing er eit frivillig tilbod og kan skje individuelt eller i grupper.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finn stad, jamfør ordinære reglar.

 • Bestått breiddetest
 • Oppmøtekrav på førelesingane: studentar kan maksimalt gå glipp av 6 timar (3 førelesingar) utan gyldig grunn/dokumentasjon

Vurderingsformer

Ei semesteroppgåve på mellom 3000 og 5000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast elektronisk via Mitt UiB og blir sensurert ved slutten av semesteret.

Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir gitt undervisning i emnet. I semesteret etter blir det arrangert midtsemestereksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust/Vår

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for retorikk.

Emneansvarleg

Programstyret for retorikk.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@fof.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@fof.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  03.03.2023, 13:00
  Trekkfrist
  10.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen