Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Russisk historie og kultur

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeRUS121
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, russisk og evt. engelsk ved behov.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Undervisningssemester

Vår 

Emnet går første gang våren 2019

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Emnet skal gje innsikt i russisk historie, kulturhistorie og samfunn.

Studiet formidlar grunntrekka i russisk historie med særleg fokus på samanhengen mellom kulturhistoria og den politiske historia. Emnet tar m.a. opp tema som den russiske kyrkja si historie, idehistorie, litteratur, og norsk-russiske relasjonar. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap Studenten

 • har kunnskap om hovudlinene i russisk historie og kulturhistorie.
 • har utvikla eit reflektert forhold til russisk historie, kultur og samfunn gjennom analysar av ulike historiske utviklingstrekk, kulturelle uttrykk og samfunnsmessige endringsprosessar.

Ferdigheiter Studenten

 • kan orientere seg i ulike kjelder til russisk historie og kulturhistorie.

Generell kompetanse Studenten

 • kan analysere og formidle sentrale tema i russisk historie og kulturhistorie munnleg og skriftleg. 

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar

Ingen 

Studiepoengsreduksjon

Full fagleg overlapp med emnet RUS112.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga går normalt over eit heilt semester med 1 dobbel førelesing i veka. Emnet nyttar aktive undervisningsformar med aktivisering av studentar gjennom presentasjonar, variert førebuing og etterarbeid.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppmøte til minst 70% av undervisninga, ei godkjent skriftleg heimeoppgåve på omlag 1500 ord og rettleiing i samband med oppgåva. Oppgåva skal skrivast på norsk, russisk eller engelsk.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og dei to påfølgjande semestra. 

Vurderingsformer

Hausten 2020 er vurderingsforma endra frå skuleeksamen (4 timar) til skriftleg eksamen heime (5 timar), som tiltak mot spreiing av koronavirus. Ved skriftleg eksamen heime er alle hjelpemiddel tillatne.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen.

Karakterskala

I samband med endring av vurderingsform våren 2020, er karakterskala endra frå gradert karakterskala A til F, der F er stryk, til bestått/ikkje bestått.

Vurderingssemester

Vår. Det er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensumlista består av 1-3 grunnbøker og eit knippe artiklar på til saman omkring 900 ss. Litteraturlista vil vere klar innan 01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for russisk.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Institutt

Institutt for fremmedspråk 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  08.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen