Hjem

Utdanning

Masteremne

Russisk språkhistorie og språkstruktur

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

RUS301 gjev ei grundig innføring i ei språkvitskapleg tilnærming til det russiske språket. Emnet inneheld fire delar, 1. språkhistorie, 2. tekstutdrag på kyrkjeslavisk og gamalrussisk, 3. moderne russisk språkstruktur og 4.evt. andre emne, som språk og samfunn, og dialektar.

Studentane blir presenterte for hovudtrekka i russisk språkhistorie, og det blir lagt særskilt vekt på å syna den relevansen språkutviklinga har for moderne standardrussisk og russiske dialektar. Samstundes gjev kurset eit oversyn over teksttypar og litterær aktivitet frå kristninga inntil 1800-talet. Utvalde tekstar og tekstdøme blir lesne og gått gjennom. Kurset byggjer vidare opp ei språkvitskapleg forståing for moderne russisk språkstruktur og presenterer sentrale emne innanfor moderne russisk sosiolingvistikk og/eller dialektologi.

Læringsutbyte

Etter fullført emne: Studentane

 • har ei oversikt over russisk språkhistorie og kan beskriva dei viktigaste språkendringane i russisk.
 • har opparbeidd dugleik i å lesa og vurdera språkvitskapleg litteratur, både på russisk og på andre språk.
 • har innsikt i sentrale språkendringar og språkvariasjonar over tid og i rom og kan forklara tilhøvet mellom standardspråk og dialektar og mellom skriftspråk og talemål.
 • har oversikt over utviklinga av det russiske skriftspråket og av den russiske skriftkulturen og litteraturen før 1700.
 • har innsikt i sentrale emne innanfor moderne russisk sosiolingvistikk og/eller dialektologi.
 • kan nemna dei viktigaste skilnadene mellom nord- og sør-russiske dialektar.
 • har ei god forståing av moderne russisk språkstruktur og utdjupa kunnskapar om enkeltemne, som morfologisk analyse o.a.
 • har oppøvd ei kritisk og sjølvstendig haldning til språkvitskaplege problemstillingar, som er naudsynt for arbeid med ei masteroppgåve om russisk språk.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogrammet i russisk ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

To doble timar kvar veke med førelesingar og tekstgjennomgang.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

To obligatoriske innleveringar.

Vurderingsformer

Eksamen er ein seks timars skuleeksamen. Dei to innleveringane må vera godkjende før studentane kan gå opp til eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, kor F er stryk.

Litteraturliste

Russisk språkhistorie og språkstruktur har eit primærpensum og eit sekundærpensum. Primærpensum inneheld tekstar og tekstutdrag, sekundærpensum er sett saman av utvalde lærebokkapittel og artiklar frå faglitteraturen.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Trekkfrist
  19.02.2018