Hjem
Utdanning
Masteremne

Tekst og skriftleg russisk

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å stadfeste språkkjensla og forbetre studenten sine språklege ferdigheiter, først og fremst i det skriftlege, ved å utvida ordforrådet og praktisere språket i ein akademisk kontekst.


Studiet tar opp tema som essayskriving, vitskaplege tekstsjangrar, omsetjing av avanserte tekstar, og bruk av fagspesifikt akademisk vokabular på russisk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har god innsikt i eit russisk akademisk omgrepsapparat og kunnskap om korleis ein byggjer opp og formulerer eit akademisk essay på russisk.
 • har god kunnskap om det valde temaet for heimeessayet.

Ferdigheiter

Studenten

 • har utvikla ferdigheiter i å lese og forstå tekstar innan ulike sjangrar, med hovudvekt på vitskaplege tekstar og sakprosa.
 • har opparbeidd praktiske ferdigheiter i å utforme akademiske tekstar gjennom arbeidet med heimeessayet og førebuinga til skuleessayet.
 • har øvd opp ferdigheiter i å omsetje forholdsvis avanserte tekstar frå norsk til russisk.

Generell kompetanse

Studenten

 • har utvida sitt generelle aktive og passive russiske ordforråd og tileigna seg eit meir fagspesifikt akademisk vokabular.
 • har god innsikt teori og praksis knytt til omsetjing mellom russisk og norsk.
 • har fått god trening i å lese og utforme akademiske tekstar og er godt budd på å skrive ei masteroppgåve innan russiskfaget.

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav

Tilrådde forkunnskapar

Emnet føreset gode russiskkunnskapar

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogrammet i russisk ved UiB. Studentar på andre masterprogram med tilfredsstillande forkunnskapar kan søkje Institutt for framandspråk om å få melde seg til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Normalt tjue dobbelttimar med kursbasert essayskriving og omsetjingsøvingar. Undervisninga omfattar skriftleg omsetjing norsk-russisk, teoretisk og praktisk oppøving i essayskriving på russisk og tekstarbeid.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk innlevering av 70% av omsetjingane, 7 av totalt 10, og av disposisjon og førsteutkast til heimeoppgåva (essayet).

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Vurderingsforma er ei mappe som inneheld essay på russisk på om lag 2000 ord. Dette essayet er ei heimeoppgåve som skal leverast til fastsett frist. I tillegg skal alle studentar opp til ei seks timars intern prøve, der dei skal skrive eit essay på russisk på om lag 500 ord og omsetje ein tekst på om lag 300 ord frå norsk til russisk. På denne prøva kan ein nytte russisk-russisk ordbok. Begge delane av mappa må vere greidd i undervisningssemesteret. Mappa får ein samla karakter.

Eksamen blir arrangert berre i undervisningssemesteret.

Hjelpemiddel til eksamen

1) Under arbeidet med heimeessayet kan ein nytte alle hjelpemiddel.

2) På den interne prøva: ei russisk-russisk ordbok.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Studentane skal lese eit fellespensum à ca 3-400 sider med variert sakprosa og eit særpensum à ca. 100 sider. Særpensumet blir sett saman av studentane i samråd med faglærar og dannar grunnlaget for heimeessayet.


Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for russisk.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Trekkfrist
  01.11.2019
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   15.11.2019, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Prøve

   Innleveringsfrist
   22.11.2019, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen