Hjem
Studentsider
Årsstudium

Samfunnskunnskapsdidaktikk 1

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Dei grunnleggjande spørsmåla i fagdidaktikken handlar om kva skulefaget samfunnskunnskap har vore og kan vera og korleis læraren kan presentera og planleggja innhaldet i faget slik at elevar med ulike føresetnader og behov kan tileigna seg faget sitt kunnskapstilfang innanfor dei rammene som skulen er underlagt.

For det første handlar skulefaget om kunnskapar og dugleikar som elevane treng for å kunna fungera i samfunnslivet, for andre om ein kritisk tenkjemåte som vektlegg elevane sin evne til å forsvara tanke- og ytringsfridom og perspektivrikdom, sjølvkritikk og toleranse og for det tredje om støtte til ein kommunikativ tenkjemåte som vektlegg elevane sin vilje og evne til å møta samfunnet sine mangfaldige utfordringar og til deltaking i demokratiske dialogar. Dette er sentrale element i skulen sitt allmenne dannings- og utdanningsprosjekt, og emnet skal gi eit grunnlag for læraren sitt arbeid med dette faget.

Undervisninga i emnet skal bidra til å utvikla studentane sin evne til kritisk refleksjon omkring sentrale, fagdidaktiske spørsmål. Undervisninga skal bidra til at studenten vidareutviklar kunnskapane sine om og i fag, samt lærer å planleggja, gjennomføra og vurdera kvaliteten på undervisninga og på elevane sine læreprosessar og læringsresultat.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleiker og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har gode kunnskapar om:

  • ulike perspektiv på faget si rolle og oppgåve i utdanning og for unge menneske som samfunnsmedlemmer
  • samfunnskunnskapen sin plass i læreplanverket i vidaregåande skule og på ungdomssteget.
  • prinsipp og viktige omsyn i strukturering og planlegging av undervisning

Dugleiker

Studenten kan:

  • drøfta og vurdera ulike sider ved faget i samarbeid med andre og utvikla eigen fagdidaktisk ståstad og praksis
  • drøfta og vurdera tilhøvet mellom utdanningspolitiske mål og retningsliner og klasseromspraksis
  • planleggje og gjennomføre undervisning basert på fagdidaktisk og disiplinfagleg kompetanse

Generell kompetanse

Studenten kan

  • ta heilskapleg ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
  • nyttiggjera seg fagdidaktisk kunnskap som grunnlag for å velje arbeidsmåtar, lærestoff og oppgåveformer som i størst mogleg grad er tilpassa eleven sine føresetnader.
  • inngå som reflektert medlem i eit lærarkollegium med eigen fagdidaktisk ståstad
  • oppdatera seg på det fagdidaktiske feltet

Krav til forkunnskapar

15 studiepoeng i sosiologi, PEDA120 og KOPRA102.

Krav til studierett

Emnet er reservert studentar på integrert lektorutdanning.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Fagdidaktikken skal vere relatert til praksis i skulen.

Undervisninga blir organisert som førelesingar, seminar og verkstadsorientert arbeid i konsentrerte tidsrom utanom praksisperiodane. Det vert stilt krav til studentane om dokumentasjon og/eller framlegging av eige arbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det vil bli gitt ei obligatorisk oppgåve i tilknytning til kortpraksis i 5 semester. Oppgåva vil bli vurdert til godkjend / ikkje godkjend.

2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA103 er obligatorisk.

Vurderingsformer

Eksamensforma er ein munnleg eksamen der pensumlitteraturen skal relaterast til praksis.

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Pensum tilsvarer ca. 300 sider

 Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Postboks 7802, 5020 Bergen

studieveileder@svfa.uib.no

 

Eksamensinformasjon