Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Examen facultatum - Innføring i samanliknande politikk

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gir ein brei innføring i faget saman-liknande politikk og studentane får innsikt i sentrale teoriar, omgrep og politiske system i eit utval land. Emnet er todelt. Den fyrste delen omhandlar nokre av dei mest sentra-le omgrepa og teoriane i faget samanlik-nande politikk: stat og nasjon, politiske regimer, demokrati, politisk økonomi og politisk deltaking. Den andre delen fokuse-rer på politiske styresett i eit utval av land. Omgrepa og teoriane frå den første delen blir nytta på empiriske døme for å forklare, forstå og samanlikne politiske styresett og land. I denne delen startar undervisninga med ein gjennomgang av dei nordiske poli-tiske styresetta. Deretter blir fokuset retta utover mot andre etablerte demokrati i den vestlege verda, samt nye demokrati og au-toritære styresett i andre delar av verda.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjere greie for sentrale omgrep som stat, regime og regjeringsform og sentrale politiske institusjonar
 • gi oversyn over dei sentrale politiske institusjonane i eit utval av land
 • gjere greie for korleis ulike lands politiske økonomiske system varierer

Ferdigheiter

Studenten kan

 • drøfte korleis statar varierer med omsyn til effektivitet og kapasitet
 • diskutere og samanlikne politiske system i ulike land med utgangspunkt i omgrep, teoriar og modellar om politiske institusjonar, val- og partisystem

Generell kompetanse

Studenten kan

 • skrive faglege tekstar basert på prinsippa for akademisk skriving og god kjeldebruk
 • halde empiriske døme opp mot modellar, teoriar og kategoriar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet overlappar 10 studiepoeng med POLØK100.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk oppgåve, maksimalt 1500 ord. Oppgåva må være godkjend før ein kan gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeid som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

6 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Emnet evaluerast regelmessig.

Institutt

Institutt for samanliknande politikk

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@isp.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  18.11.2019, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  04.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen