Hjem
Studentsider
Masteremne

Multivariat dataanalyse

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Kurset gir en bred innføring i statistisk analyse, med særlig vekt på regresjonsanalyse. Førelesningane vil blant anna omhandle regresjonsanalyse i tid og rom, regresjon med kategorisk avhengig variabel samt regresjonsdiagnose. Det vil også bli gitt en grunnleggande innføring i fleirnivåanalyse. Kurset legger vekt på bruk av dei kvantitative metodane.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kunne knyte kvantitativ metode opp mot statsvitskapelig problemstillingar
 • Kjenne til internasjonal faglitteratur som nyttar avanserte kvantitative metode
 • Kunne samle inn data, og gjennomføre ein solid kvantitativ analyse

Ferdigheter

 • Kunne gjennomføre ein sjølvstendig empirisk analyse
 • Demonstrere teoretisk og så vel som praktisk innsikt i kvantitativ metode, spesielt regresjonsanalyse
 • Kunne skrive ut forskingsresultat i form av et strukturert, teoretisk motivert og empirisk gjennomarbeidd essay

Generell kompetanse

 • Kunne innsamle, leggje til rette, og analysere data
 • Beherske statistikkprogrammet R
 • Bruke kvantitativ analyse av data til å kaste lys over fagleg interessante problemstillingar på ein sjølvstendig og kritisk måte.
 • Vise at dei kan designe eit samfunnsvitskapleg forskingsopplegg
 • Utvise analytiske og kritiske evner i gjennomført vitskap
 • Artikulere kjennskap til nøkkelkonsept i den vitskaplege litteraturen om vitskapleg design og kvantitative metodar innan samfunnsforsking.

Krav til studierett

Emnet er reservert for masterstudentar ved Institutt for samanliknande politikk, UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Cirka 10 forelesninger og 10 ganger PC-lab.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Mappevurdering:

 • Metodeark (maksimalt 1000 ord) 25%
 • Essay (maksimalt 4500 ord) 75 %

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen tilbys kun i undervisningssemesteret

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Trekkfrist
  29.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Metodeark

   Innleveringsfrist
   13.10.2022, 14:00
  • Eksamensdel: Essay

   Innleveringsfrist
   15.12.2022, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen