Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskingsdesign og kvalitative metodar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

SAMPOL307 er eit emne i forskingsdesign. I tillegg til å studere eit breitt utval kjerneemnar innan forskingsdesign, vil studentane bli gjeve opplæring i logikk og bruken av datainnsamling og -analyse av kvalitative samfunnsdata.

Kurset fokuserer på logikken som ligg bak forskingsdesignet, og nytteverdien og relevansen av fleire forskjellige metodar innan kvalitativ datainnsamling og analysar av denne i samfunnsvitskaplege studiar.

Spesifikke emnar inkluderer: konseptualisering, kausalitet, casestudiar og samanlikning av par, komparativ metode, prosessporing, kvalitativ komparativ analyse (QCA), multimetodeanalyse, komparativ historisk analyse, feltarbeid og intervjuar.

For å bli kjent med korleis dei forskjellige metodane og forskingsdesigna blir brukt i praksis i publiserte artiklar, vil studentane lese eit utval forskingsartiklar og skrive fleire tekster som: (1) diskuterer korleis spesifikke metodar blir brukt og (2) evaluerer resultata av metodevala.

Emnet er delt inn i følgjande deler:

Konseptualisering, kausalitet, casestudiar, parvis samanlikning og einingsutval, komparativ metode, prosessporing, komparativ historisk analyse, kvalitativ komparativ analyse (QCA), multimetodeanalyse, feltarbeid og intervju.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Utvise kjennskap til eit breitt utval nøkkelelement ved forskjellige typar forskingsdesign
 • Gjennomføre i praksis kunnskap om metodar og best muleg metodeval for å effektivt kunne samle inn og analysere kvalitative data
 • Utvise og artikulere kjennskap til eksisterande akademisk litteratur og bruken av nøkkelelement i kurset.

Ferdigheiter

 • Demonstrere at dei kan fullføre skrivne tekster som framvisar evner til å analysere og kritisk evaluere bruken av forskingsdesign i eksisterande akademisk litteratur
 • Designe eit sjølvstendig statsvitskapleg forskingsdesign
 • Forstå relevansen til eit breitt utval forskingsdesignverktøy og -metodar og framvise t dei kan bruke dei i praksis.

Generell kompetanse

 • Vise at dei kan designe eit samfunnsvitskapleg forskingsopplegg
 • Utvise analytiske og kritiske evner i gjennomført vitskap
 • Artikulere kjennskap til nøkkelkonsept i den vitskaplege litteraturen om vitskapleg design og kvalitative metodar innan samfunnsforsking.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i samanliknande politikk eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

SAMPOL305 Multivariat dataanalyse og SAMPOL306 Masterseminar i komparativ politikk

Studiepoengsreduksjon

Full poengreduksjon mot SAMPOL304

Krav til studierett

Emnet er reservert studentar som er tatt opp til masterprogrammet i samanliknande politikk

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Fullstendig oppmøte i ikkje færre enn 13 av 15 gruppemøter

Vurderingsformer

Det vert gjeve ein samla karakter basert på (1) seks timars avsluttande skuleksamen (60%), og (2) tre innleveringsoppgåver på maksimum 1500 ord (40%).

Vurderingsdel endra frå skuleeksamen til heimeeksamen våren 2020 som del av beredskap for eksamensavvikling ved spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret. Ny skuleeksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering, og som har levert alle tre oppgåvene i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert jamleg

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@isp.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen og tre oppgåver

  Trekkfrist
  10.01.2020
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Varigheit
   10 timer
   Oppgave utleveres
   22.05.2020, 09:00
   Innleveringsfrist
   22.05.2020, 19:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 1

   Innleveringsfrist
   24.01.2020, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 2

   Innleveringsfrist
   25.02.2020, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 3

   Innleveringsfrist
   23.03.2020, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen