Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskingsdesign og kvalitative metodar

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeSAMPOL307
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng 

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

SAMPOL307 er eit emne i forskingsdesign. I tillegg til å studere eit breitt utval kjerneemnar innan forskingsdesign, vil studentane bli gjeve opplæring i logikk og bruken av datainnsamling og -analyse av kvalitative samfunnsdata.

Kurset fokuserer på logikken som ligg bak forskingsdesignet, og nytteverdien og relevansen av fleire forskjellige metodar innan kvalitativ datainnsamling og analysar av denne i samfunnsvitskaplege studiar.

Spesifikke emnar inkluderer: konseptualisering, kausalitet, casestudiar og samanlikning av par, komparativ metode, prosessporing, kvalitativ komparativ analyse (QCA), multimetodeanalyse, komparativ historisk analyse, feltarbeid og intervjuar.

For å bli kjent med korleis dei forskjellige metodane og forskingsdesigna blir brukt i praksis i publiserte artiklar, vil studentane lese eit utval forskingsartiklar og skrive fleire tekster som: (1) diskuterer korleis spesifikke metodar blir brukt og (2) evaluerer resultata av metodevala.

Emnet er delt inn i følgjande deler:

Konseptualisering, kausalitet, casestudiar, parvis samanlikning og einingsutval, komparativ metode, prosessporing, komparativ historisk analyse, kvalitativ komparativ analyse (QCA), multimetodeanalyse, feltarbeid og intervju.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Utvise kjennskap til eit breitt utval nøkkelelement ved forskjellige typar forskingsdesign
 • Gjennomføre i praksis kunnskap om metodar og best muleg metodeval for å effektivt kunne samle inn og analysere kvalitative data
 • Utvise og artikulere kjennskap til eksisterande akademisk litteratur og bruken av nøkkelelement i kurset.

Ferdigheiter

 • Demonstrere at dei kan fullføre skrivne tekster som framvisar evner til å analysere og kritisk evaluere bruken av forskingsdesign i eksisterande akademisk litteratur
 • Designe eit sjølvstendig statsvitskapleg forskingsdesign
 • Forstå relevansen til eit breitt utval forskingsdesignverktøy og -metodar og framvise t dei kan bruke dei i praksis.

Generell kompetanse

 • Vise at dei kan designe eit samfunnsvitskapleg forskingsopplegg
 • Utvise analytiske og kritiske evner i gjennomført vitskap
 • Artikulere kjennskap til nøkkelkonsept i den vitskaplege litteraturen om vitskapleg design og kvalitative metodar innan samfunnsforsking.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i samanliknande politikk eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

SAMPOL305 Multivariat dataanalyse og SAMPOL306 Masterseminar i komparativ politikk

Studiepoengsreduksjon

Full poengreduksjon mot SAMPOL304

Krav til studierett

Emnet er reservert studentar som er tatt opp til masterprogrammet i samanliknande politikk

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Fullstendig oppmøte i ikkje færre enn 13 av 15 gruppemøter

Vurderingsformer

Mappevurdering som består av:

 • seks timars avsluttande eksamen (60%)
 • to innleveringsoppgåver på maksimum 2000 ord (40%).

Det blir gjort ei samla vurdering av innhaldet i mappa og det blir gitt éin karakter (ingen delkarakterar for dei enkelte mappeelementa).

Oppdatering: Som tiltak for å hindre spreiinga av koronaviruset våren 2022 vert det gjeve ein samla karakter basert på (1) 10 timars hjemmeeksamen (60%), og (2) to innleveringsoppgåver på maksimum 2000 ord (40%).

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F 

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret. Ny skuleeksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering, og som har levert begge oppgåvene i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på  studieprogrammet og alle emna der. 

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sammenliknende politikk har det administrative ansvaret for emnet. 

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen og to oppgåver (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Varigheit
   10 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 2

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skoleeksamen og to oppgaver (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Varigheit
   6 timer
  • Eksamensdel: Oppgåve 2

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen