Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Observasjon av val og menneskerettsbrot

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeSAMPOL601
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Beskrivelse

Kurset skal gje forståing og innsikt i dei moglegheitene og avgrensingane som er lagt på observatørrolla. Vi legg særleg vekt på korttids- og langtidsobservasjon, koordinering og koordinatorrolla i samband med planlegging og styring av eit observasjonsoppdrag. Hovudvekta er på observasjon av val og brot på menneskerettane.

Studiet skal bidra til at du som deltakar skal kunne tileigna seg kunnskapar om menneskerettane, observasjon av brot på desse og prinsippa for valavvikling i demokratiske system.

Kurset består av både ein teoretisk og ein praktisk del, og skal gje grunnlag for å kunne arbeide som observatør i regi av norske og internasjonale organisasjonar.

Sentrale tema i kurset:

 • Kva er menneskerettane?
 • Menneskerettane og godt styresett (Good Governance), med særleg fokus på rettsoppgjer og sanningskommisjonar
 • Rolla som observatør, både av val og av brot på menneskerettane
 • Globalisering av menneskerettane
 • Teoretiske, metodiske og praktiske aspekt knytt til humanitær intervensjon

SAMPOL601 er eit frittståande kurs som inngår i
Erfaringsbasert masterprogram i demokratibygging

Kurset vert normalt undervise kvart vårsemester, men ikkje våren 2020. 

Målgruppe

Kurset rettar seg mot deg som vil kvalifisere deg for ulike typar observasjonsoppdrag, knytt til observasjon av val eller menneskerettsbrot.

Undervisning

Kurset er samlingsbasert, med tre helgesamlingar ved UiB i løpet av kurset. Undervisninga er delt i ein teoretisk og ein praktisk del, og blir gjeve i form av førelesingar og seminar. I den praktiske delen brukar ein rollespel i simuleringar av val og valobservasjon.

Vurdering / eksamen

Skriftleg heimeeksamen over 4 veker om eit oppgitt tema. Studentane får oppgitt temaet for heimeeksamen siste dagen på den tredje helgesamlinga, og eksamenssvar skal leverast inn fire veker etter dette. 

Studiefinansiering

Godkjent for støtte fra Lånekassen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

For opptak til studiar ved UiB krevst det generell studiekompetanse eller tilsvarande realkompetanse.

Til dette kurset er det i tillegg krav om fullført universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå eller tilsvarande. Det er i tillegg krav om minst to års relevant arbeidserfaring. Gode engelskunnskapar er ei forutsetning fordi det meste av kurslitteraturen er på engelsk. Heile kurset blir undervist på engelsk dersom det er utanlandske studentar på kurset.

Du må laste opp CV og naudsynt dokumentasjon på at du fyller krava til oppnådd bachelorgrad/tilsvarande utdanning undervegs i søknadsprosessen.  Ha skanna dokumentasjon klar før du startar søknadsprosessen. All dokumentasjon må vere lasta opp innan søknadsfristen. Har du graden din frå Universitetet i Bergen, treng du ikkje dokumentere den.

Kontakt

Kontakt

Spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Spørsmål om faglig innhold, organisering av studiet, mm:

Institutt for sammenlignende politikk
Førsteamanuensis Terje Knutsen
terje.knutsen@uib.no

Studieveileder
studieveileder@isp.uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs