Hjem
Studentsider
Masteremne

Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeSAMPOL607
 • Talet på semester1
 • Språk Norsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

 Etter- og vidareutdanning, høgare grad

Undervisningssemester

Våren 2022

Undervisningsstad

Hybrid. Nettundervisning kombinert med auditoriumsundervisning.

Mål og innhald

Emnet skal gje studenten kunnskap om samfunnsvitskapleg metode generelt og feltmetodikk spesielt. Etter kurset skal studenten vere i stand til å utarbeide eit vitskapleg forskingsopplegg både med omsyn til prosjekteringsfasen og innsamling og analyse av data.

Kurset gir undervisning i kvalitativ og kvantitativ metode og ser på ulike datainnsamlingsteknikkar og ulike metodar for handsaming og analyse av data. Ein sjølvstendig komponent i kurset er prosjektskisseseminaret som gir undervisning i, og studentane trening i, å skrive ei prosjektskisse til eit vitskapleg arbeid. Denne skissa skal sjåast som ein del av forarbeidet til SAMPOL650 Masteroppgåve.

Undervisninga i kurset søkjer å dekke følgjande hovudtema:

Planlegging:

 • Politisk kartlegging: kva ser ein etter.
 • Strategiar for informasjonsinnsamling i ein annan kulturell kontekst
 • Fokus/problemstilling
 • Metodeval: Kva metodar er eigna for kva
 • Forholdet mellom informasjonsinnsamlingsmetodar og informasjonsbehandling

Metodar for informasjonsinnsamling:

 • Observasjon; deltakande/ikkje deltakande
 • Ustrukturert intervju
 • Strukturert intervju
 • Tekstanalyse/dokumentanalyse
 • Survey

Metodar for informasjonsbehandling og analyse:

 • Small vs. large N, fortolking/objektivitet/generalisering/trekkje slutningar
 • Hypotetisk deduktiv metode/induktiv metode
 • Statistikk
 • Evaluering av metodane

Utfordringar på feltarbeid

Forskingsstrategiar

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om samfunnsvitskapleg metode generelt og bruk av feltmetodikk spesielt

Ferdigheter 

Studenten

 • kan bruke kvalitative og kvantitative metodar, ulike teknikkar for innsamling og analyse av data

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke relevante metodar til å utarbeide ei prosjektskisse til et vitskapleg arbeid
 • kan utarbeide eit sjølvstendig vitskapleg forskingsopplegg både med omsyn til planlegging, innsamling av data og analyse av data

Krav til forkunnskapar

 Bachelorgrad eller tilsvarande 2 års relevant yrkeserfaring.

Studiepoengsreduksjon

Ingen studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Kurset er opent for studentar som fyller krava til forkunnskapar.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vektlegg ulike undervisningsformar som førelesningar, rollespel, gruppearbeid, diskusjonar og rettleia heimeoppgåver.

42 timar totalt

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Nei

Vurderingsformer

Eksamen er ein skriftleg eksamen i form av ein heimeeksamen. Innleveringsfrist er ein månad/4 veke og innleveringa bør ikkje overskrida 4500 ord.

Karakterskala

 Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

 Vår

Litteraturliste

Se digital pensumliste

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Terje Knutsen

Emneansvarleg

Terje Knutsen og Jonar J. Eikeland

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sammenliknende politikk har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

studieveileder@isp.uib.no/

UiB Videre

Tlf 55 58 20 40, post@videre.uib.no