Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeSAMPOL607
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk og engelsk
  • Ressursar

Beskrivelse

Kurset skal gi deg kunnskapar om samfunnsvitskapleg metode generelt og feltmetodikk spesielt. Etter endt kurs skal du vere i stand til å utarbeide eit vitskapleg forskingsopplegg både med omsyn til prosjekteringsfasen og når det gjeld innsamling og analyse av data.

Kurset gir undervising i kvalitativ og kvantitativ metode og ser både på ulike datainnsamlingsteknikkar og ulike metodar for prosessering og analyse av data. Ein sjølvstendig komponent i kurset er prosjektskisseseminaret som gir undervising i, og studentane trening i, å skrive ei prosjektskisse til eit vitskapleg arbeid. Denne skissa er ein del av forarbeidet til masteroppgåva i demokratibygging.

Kurset vert normalt undervise kvart vårsemester, neste gang våren 2021.

SAMPOL607 inngår i Erfaringsbasert masterprogram i demokratibygging

Målgruppe

Kurset er særleg retta mot deg som allereie har teke tre av dei individuelle masterkursa som vert tilbode og som manglar dette obligatoriske metodekurset før du kan starte arbeidet med å skrive masteroppgåve.

Vi tilrår difor at kurset blir teke som det siste av fire kurs før arbeidet med masteroppgåva, sjølv om dette ikkje er eit krav.

Undervisning

Kurset er organisert som tre helgesamlingar ved Universitetet i Bergen, med undervisning i form av førelesingar, gruppearbeid og rettleiing i arbeidet med prosjektskissen.

Vurdering / eksamen

Skriftleg eksamen i form av ein heimeeksamen, der studentane skal ferdigstille prosjektskissa som dei har arbeidd med gjennom kurset. Innleveringsfristen er 4 veker frå den siste kurssamlinga, og innlevert skisse bør ikkje innehalde meir enn 4500 ord. Elektronisk innlevering av skriftleg eksamenssvar på Mitt UiB.

Opptaks- og forkunnskapskrav

For opptak til studiar ved UiB krevst det generell studiekompetanse eller tilsvarande realkompetanse.

Til dette kurset er det i tillegg krav om fullført universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå eller tilsvarande. Det er òg krav om minst to års relevant arbeidserfaring. Gode engelskunnskapar er ei forutsetning fordi det meste av kurslitteraturen er på engelsk. Heile kurset blir undervist på engelsk dersom det er utanlandske studentar på kurset.

Du må laste opp CV og naudsynt dokumentasjon på at du fyller krava til oppnådd bachelorgrad/tilsvarande utdanning undervegs i søknadsprosessen.  Ha skanna dokumentasjon klar før du startar søknadsprosessen. All dokumentasjon må vere lasta opp innan søknadsfristen. Har du graden din frå Universitetet i Bergen, treng du ikkje dokumentere den.

Kontakt

Kontakt

Spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Spørsmål om faglig innhold, organisering av studiet, mm:

Institutt for sammenlignende politikk
Førsteamanuensis Terje Knutsen
terje.knutsen@uib.no

Studieveileder
studieveileder@isp.uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs