Hjem
Studentsider
Masteremne

Organisering for samfunnssikkerhet og krisehandtering. Ekstremisme og terrorisme.

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeSAMPOL608
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Etter- og vidareutdanning, høgare grad

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje studentane innsikt i organisering for samfunnsikkerhet, beredskap, krisehåndtering og myndighetsutøvelse. Kurset femner om ei rekkje type krisar, både menneskeskapte og naturskapte.

Kurset vil gi en innføring i organisering av sikkerhet og beredskap, i hvilke problem og utfordringar som eksisterer og hvordan disse kan møtes og løses. Ulike former for spesialisering og samordning vil bli diskutert, for eksempel forholdet mellom departmentsområde, mellom departement og direktorat, mellom stat, kommune og det regionale nivå, mellom det nasjonale og det overnasjonale nivå og mellom offentlege myndigheter og det sivile samfunn.

Konkrete case vil bli gjennomgått for å vise korleis ein best kan førebyggja, handtera og lære av krisar. Både styringskapasitet og styringslegitimitet vil bli handsama. Kurset ser vidare på hva som karakteriserer ekstremisme og terrorisme, årsakene til ekstremisme og terrorisme og hensiktsmessige tiltak for å bekjempe disse. Kurset gjev studenten dei perspektiv som er naudsynte for å forstå og delta i den offentlege debatten om ekstremisme og terrorisme og aktuelle bekjempelsestiltak.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om fagfelta samfunnssikkerhet, krisehandtering, ekstremisme og terrorisme
 • har inngåande kunnskap om vitskaplege verdiar som presisjon og etterprøving.
 • kan anvende kunnskap på ulike aspektar knytt til samfunnssikkerhet, krisehandtering, ekstremisme og terrorisme på nye områder innanfor fagområdet

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevante metodar til å tileigne seg kunnskapar ut over det lærestoffet som inngår i studiet og bruke denne kunnskapen sjølvstendig.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og forholda seg kritisk til ulike informasjonskjelder og anvende disse til å forstå og delta i den offentlege debatten knyttet til myndighetsutøvelse om ekstremisme og terrorisme
 • kan analysere eksisterande teoriar, metodar og fortolkingar innanfor fagområdet og vise evne til kritisk refleksjon omkring sentrale faglege problemstillingar.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

SAMPOL611 (10 sp)

Krav til studierett

Kurset er opent for studentar som fyller krava til forkunnskapar.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar, seminar og rollespel.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av utkast til semesteroppgave til andre kurshelg. Studenter som ikke får godkjent første innlevering, får muligheten til å levere på nytt i løpet av en uke.

Vurderingsformer

Eksamen er å skrive en semesteroppgave på inntil 4500 ord.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Se digital pensumliste

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sammenliknende politikk har det administrative ansvaret for emnet. 

Kontakt

For spørsmål knyttet til opptak, kontakt UiB Videre, Videre@uib.no

For spørsmål knyttet til faglig innhold, kontakt institutt for sammenliknende politikk, studieveileder@isp.uib.no