Hjem

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Organisering for samfunnssikkerheit og krisehandtering. Terrorisme og kamp mot terrorisme

Beskrivelse

Kurset skal gje innsikt i organisering for samfunnsikkerheit, beredskap og krisehandtering. Kurset femner om ei rekkje type kriser, både menneskeskapte og naturskapte. Kurset vil gje innføring i organisering av sikkerheit og beredskap, i kva problem og utfordringar som eksisterer og korleis desse kan møtast og løysast.

Kurset går på deltid over eitt semester, med helgesamlingar ved UiB. Kurset vert normalt undervise i haustsemesteret. 

SAMPOL608 Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering - terrorisme og terrorbekjempelse er eit frittståande kurs som inngår i Erfaringsbasert masterprogram i demokratibygging

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap på ulike nivå i offentleg eller privat sektor, og som ynskjer større innsikt i- og kunnskap i korleis dette arbeidet kan organiserast på best mogleg måte.

Undervisning

Undervisninga blir gitt i form av forelesningar, seminar og rollespel.

Undervisningsplan hausten 2018:

Tre helgesamlingar ved UiB i løpet av hausten

1. samling: 21. - 23. september
2. samling: 26. - 28. oktober
3. samling: 16. - 18. november

Tidspunkt for undervisninga:

Fredagar frå kl 10.00 - kl 17.00
Laurdagar frå kl 10.00 - kl 17.00
Sundagar frå kl 10.00 - kl 16.00

Vurdering / eksamen

Heimeeksamen over 4 veker, omfang inntil 4500 ord.

Innleveringsfrist hausten 2018: Mandag 17. desember innan kl 12.

Opptaks- og forkunnskapskrav

For opptak til studiar ved UiB krevst det generell studiekompetanse eller tilsvarande realkompetanse.

Til dette kurset er det i tillegg krav om fullført universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå eller tilsvarande. Det er òg krav om minst to års relevant arbeidserfaring. Gode engelskunnskapar er ei forutsetning fordi det meste av kurslitteraturen er på engelsk. Heile kurset blir undervist på engelsk dersom det er utanlandske studentar på kurset.

Du må laste opp CV og naudsynt dokumentasjon på at du fyller krava til oppnådd bachelorgrad/tilsvarande utdanning undervegs i søknadsprosessen.  Ha skanna dokumentasjon klar før du startar søknadsprosessen. All dokumentasjon må vere lasta opp innan søknadsfristen. Har du graden din frå Universitetet i Bergen, treng du ikkje dokumentere den.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for samanliknande politikk
Førsteamanuensis Terje Knutsen
55 58 20 18
terje.knutsen@isp.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Heimeeksamen

    Eksamenssystem
    Inspera
    Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Haust 2018
Kursdato: 21.09.2018 - 18.11.2018
Pris: NOK 16000
Søknadsfrist: Frist utløpt