Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Organisering for samfunnssikkerheit og krisehandtering. Terrorisme og kamp mot terrorisme

Beskrivelse

Kurset skal gje innsikt i organisering for samfunnsikkerheit, beredskap og krisehandtering. Kurset femner om ei rekkje type kriser, både menneskeskapte og naturskapte. Kurset vil gje innføring i organisering av sikkerheit og beredskap, i kva problem og utfordringar som eksisterer og korleis desse kan møtast og løysast.

Kurset går på deltid over eitt semester, med helgesamlingar ved UiB. Kurset vert normalt undervise i haustsemesteret, men det vil desverre ikkje gå hausten 2020. 

SAMPOL608 Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering - terrorisme og terrorbekjempelse er eit frittståande kurs som inngår i Erfaringsbasert masterprogram i demokratibygging

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap på ulike nivå i offentleg eller privat sektor, og som ynskjer større innsikt i- og kunnskap i korleis dette arbeidet kan organiserast på best mogleg måte.

Undervisning

Undervisninga blir gitt i form av forelesingar, seminar og rollespel, i løpet av to helgesamlingar ved UiB. I tillegg kjem ein nettbasert modul med forelesingar, oppgåver og nettseminar som studentane kan jobbe med i oktober og november.

Vurdering / eksamen

Heimeeksamen over 4 veker, omfang inntil 4500 ord.

Opptaks- og forkunnskapskrav

For opptak til studiar ved UiB krevst det generell studiekompetanse eller tilsvarande realkompetanse.

Til dette kurset er det i tillegg krav om fullført universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå eller tilsvarande. Det er òg krav om minst to års relevant arbeidserfaring. Gode engelskunnskapar er ei forutsetning fordi det meste av kurslitteraturen er på engelsk. Heile kurset blir undervist på engelsk dersom det er utanlandske studentar på kurset.

Du må laste opp CV og naudsynt dokumentasjon på at du fyller krava til oppnådd bachelorgrad/tilsvarande utdanning undervegs i søknadsprosessen.  Ha skanna dokumentasjon klar før du startar søknadsprosessen. All dokumentasjon må vere lasta opp innan søknadsfristen. Har du graden din frå Universitetet i Bergen, treng du ikkje dokumentere den.

Kontakt

Kontakt

Spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Spørsmål om faglig innhold, organisering av studiet, mm:

Institutt for sammenlignende politikk
Førsteamanuensis Terje Knutsen
terje.knutsen@uib.no

Studieveileder
studieveileder@isp.uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs