Hjem
Studentsider
Masteremne

Korrupsjonsgransking

Studienivå (studiesyklus)

Etter- og vidareutdanning, høgare grad

Undervisningssemester

 Vår

Mål og innhald

Studenten skal tileigne seg teoretisk og empirisk kunnskap og tilnærmingsmåtar til emnet korrupsjonsgransking.

Kurset fokuserer på korrupsjon i ulike kontekster med hovudvekt på politisk korrupsjon og kva rolle denne spelar for demokrati. Kurset diskuterer årsaker til korrupsjon og metodar for å granske og motverke korrupsjon. Ein del av kurset tar for seg dei utfordringane som norske aktørar i utlandet møter, mellom anna gjennom bistandsarbeid. Kurset fokuserer på tre hovudproblemstillingar:

- Kva er korrupsjon? Omgrep, teori, historisk perspektiv, empiri.

- Kva er årsaker til korrupsjon?

- Kampen mot korrupsjon.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om teoretiske og empiriske tilnærmingsmåtar til emnet korrupsjonsgransking
 • har inngåande kunnskap om korrupsjon i ulike kontekstar med hovudvekt på politisk korrupsjon og kva rolle denne spelar for demokrati.

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og stille seg kritisk til ulike informasjonskjelder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement om korleis korrupsjon best kan etterforskast

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og forholda seg kritisk til årsaker til korrupsjon og metodar for å granske og motverke korrupsjon og kjenne til dei utfordringane som norske aktørar i utlandet møter, blant anna gjennom bistandsarbeid.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad eller tilsvarande

Krav til studierett

Kurset er opent for studentar som fyller krava til forkunnskapar.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vektlegg ulike undervisningsformar som førelesningar, rollespel, gruppearbeid, diskusjonar og rettleia heimeoppgåver.

42 timar totalt

Vurderingsformer

Eksamen er ein skriftleg eksamen i form av ein heimeeksamen. Innleveringsfrist er ein månad/4 veke og innleveringa bør ikkje overskrida 4500 ord.

Vurderingssemester

 Vår

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Institutt

Institutt for samanliknande politikk

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@isp.uib.no/

UiB Videre

Tlf 55 58 20 40, videre@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.04.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.05.2021, 14:00
  Trekkfrist
  12.04.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen