Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Korrupsjonsgransking

Beskrivelse

Kurset tek for seg korrupsjon i ulike kontekstar, med hovudvekt på politisk korrupsjon og kva rolle dette speler for demokratiet. Kurset diskuterer årsaker til korrupsjon og metodar for å granske og bekjempe korrupsjon. Ein del av kurset tek opp dei utfordringane som norske aktørar møter i utlandet, mellom anna gjennom bistandsarbeid. Sjå emnebeskrivelsen for meir informasjon om mål og innhald i kurset.

SAMPOL609 er eit frittståande kurs som inngår i Erfaringsbasert masterprogram i demokratibygging

Kurset vert normalt undervise i vårsemesteret, etter planen neste gang våren 2021.

Undervisning

Undervisninga er lagt til tre helgesamlingar ved Universitetet i Bergen. Undervisninga består av førelesingar og seminar med gruppeoppgåver. Kurset er i tillegg nettstøtta. 

Vurdering / eksamen

4 vekers heimeeksamen. Elektronisk innlevering av skriftleg eksamenssvar via Mitt UiB.

Studiefinansiering

Godkjent for støtte fra Lånekassen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

For opptak til studiar ved UiB krevst det generell studiekompetanse eller tilsvarande realkompetanse.

Til dette kurset er det i tillegg krav om fullført universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå eller tilsvarande. Det er òg krav om minst to års relevant arbeidserfaring. Gode engelskunnskapar er ei forutsetning fordi det meste av kurslitteraturen er på engelsk. Heile kurset blir undervist på engelsk dersom det er utanlandske studentar på kurset.

Du må laste opp CV og naudsynt dokumentasjon på at du fyller krava til oppnådd bachelorgrad/tilsvarande utdanning undervegs i søknadsprosessen.  Ha skanna dokumentasjon klar før du startar søknadsprosessen. All dokumentasjon må vere lasta opp innan søknadsfristen. Har du graden din frå Universitetet i Bergen, treng du ikkje dokumentere den.

Kontakt

Kontakt

Spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Spørsmål om faglig innhold, organisering av studiet, mm:

Institutt for sammenlignende politikk
Førsteamanuensis Terje Knutsen
terje.knutsen@uib.no

Studieveileder
studieveileder@isp.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.04.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.05.2020, 15:00
  Trekkfrist
  12.04.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs