Hjem
Studentsider
Masteremne

Korrupsjonsgransking

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeSAMPOL609
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Etter- og vidareutdanning, høgare grad

Undervisningssemester

 Vår

Undervisningsstad

Hybrid. Dels undervisning via Zoom, og dels auditoriumsundervisning.

Mål og innhald

Studenten skal tileigne seg teoretisk og empirisk kunnskap og tilnærmingsmåtar til emnet korrupsjonsgransking.

Kurset fokuserer på korrupsjon i ulike kontekster med hovudvekt på politisk korrupsjon og kva rolle denne spelar for demokrati. Kurset diskuterer årsaker til korrupsjon og metodar for å granske og motverke korrupsjon. Ein del av kurset tar for seg dei utfordringane som norske aktørar i utlandet møter, mellom anna gjennom bistandsarbeid. Kurset fokuserer på tre hovudproblemstillingar:

- Kva er korrupsjon? Omgrep, teori, historisk perspektiv, empiri.

- Kva er årsaker til korrupsjon?

- Kampen mot korrupsjon.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om teoretiske og empiriske tilnærmingsmåtar til emnet korrupsjonsgransking
 • har inngåande kunnskap om korrupsjon i ulike kontekstar med hovudvekt på politisk korrupsjon og kva rolle denne spelar for demokrati.

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og stille seg kritisk til ulike informasjonskjelder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement om korleis korrupsjon best kan etterforskast

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og forholda seg kritisk til årsaker til korrupsjon og metodar for å granske og motverke korrupsjon og kjenne til dei utfordringane som norske aktørar i utlandet møter, blant anna gjennom bistandsarbeid.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad eller tilsvarande. 2 års yrkesrelevant arbeidspraksis.

Studiepoengsreduksjon

Ingen studiereduksjon

Krav til studierett

Kurset er opent for studentar som fyller krava til forkunnskapar.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vektlegg ulike undervisningsformar som førelesningar, rollespel, gruppearbeid, diskusjonar og innlevering av utkast til eksamen for tilbakemelding og bearbeiding. 

42 timar totalt

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av deloppgaver for kommentering og tilbakemelding

Vurderingsformer

Mappeeksamen består av to oppgaver som begge blir gjort tilgjengelig i forbindelse med første helgesamling. Dere vil få anledning til å levere den ene deloppgaven inn for kommentering og tilbakemelding til andre helgesamling og den andre deloppgaven kan tilsvarende innleveres til tredje helgesamling. Karakter settes på bakgrunn av endelig innlevering. Delinnleveringene er kun bestått/ikke bestått. Det er ikke noe krav til hvor omfattende hver enkelt delinnlevering skal være, men merk at kvaliteten og nytten dere vil ha av tilbakemeldingene vil være avhengig av hvor mye dere legger i arbeidet til hvert av disse to innleveringene.

Innleveringen skal ikke overskride 4500 ord ¿ det vil si maksimum 4500 ord, og kan leveres på norsk eller engelsk. Litteraturlisten skal ikke regnes med i det totale antall ord. 

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

 Vår

Litteraturliste

Se digital pensumliste

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Terje Knutsen

Emneansvarleg

Terje Knutsen og Jonar J. Eikeland

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sammenliknende politikk har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

UiB Videre

Tlf 55 58 20 40, videre@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  10.05.2022, 14:00
  Trekkfrist
  11.04.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen