Hjem
Studentsider
Masteremne

Organisering for samfunnssikkerhet og krisehandtering

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeSAMPOL611
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Etter- og vidareutdanning, høgare grad

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Hybrid. Nettundervisning kombinert med auditoriumsundervisning.

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje studentane innsikt i organisering for samfunnsikkerheit, beredskap, krisehandtering og myndigheitsutøving. Kurset femner om ei rekkje type krisar, både menneskeskapte og naturskapte.

Kurset vil gi ei innføring i organisering av sikkerheit og beredskap, i kva slags problem og utfordringar som eksisterer og korleis disse kan møtes og løyses. Ulike former for spesialisering og samordning vil bli diskutert, for eksempel forholdet mellom departementsområde, mellom departement og direktorat, mellom stat, kommune og det regionale nivå, mellom det nasjonale og det overnasjonale nivå og mellom offentlege myndigheiter og det sivile samfunn.

Konkrete case vil bli gjennomgått for å vise korleis ein best kan førebyggja, handtera og lære av krisar. Både styringskapasitet og styringslegitimitet vil bli handsama.

Emnet SAMPOL611Organisering for samfunnssikkerheit og krisehandtering er søsteremnet til SAMPOL608Organisering for samfunnssikkerheit og krisehandtering. Ekstremisme og terrorisme. All undervisning skjer saman med studentar frå SAMPOL608. Forskjellen er at dette emnet er 10 studiepoeng i motsetning til 15, og dermed har SAMPOL611 mindre undervisning og lavare arbeidskrav enn søsteremnet SAMPOL608.

Merk at SAMPOL611 ikke kan inngå i Mastergraden i Demokratibygging, da antall studiepoeng er for lavt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan analysere faglege problemstillingar knytt til felta samfunnssikkerheit og krisehandtering og anvende dei på nye område
 • har ei integrert forståing av viktigheita av vitskaplege teoriar og kunnskap for presisjon og etterprøving
 • kan drøfte og nyttes relevant vitskapleg teori og kunnskap i planleggings- og beredskapsarbeid

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke relevante metodar til å tileigne seg kunnskapar ut over det lærestoffet som inngår i studiet og bruke denne kunnskapen sjølvstendig
 • kan lede og drive kunnskapsbasert plan- og beredskapsarbeid
 • kan analysere og forholda seg kritisk til ulike informasjonskjelder og anvende disse til å forstå og delta i den offentlege debatten knytt til beredskapsarbeid og myndigheitsutøving

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte og analysere eksisterande teoriar, metodar og fortolkingar innanfor fagområdet samfunnssikkerheit og beredskapsarbeid
 • kan analysere kompliserte situasjonsbilde der plan møter virkelegheit og avgjersler må tas under tidspress
 • kan integrere kunnskap om relevante etiske problemstillingar, knytt til myndigheitsutøving i beredskaps- og sikkerheitsarbeid, i sitt arbeid 

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad eller tilsvarende, og minst to års relevant yrkespraksis (fulltid).

Studiepoengsreduksjon

SAMPOL608 (10 SP)

Krav til studierett

Kurset er opent for studentar som fyller krava til forkunnskapar.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar, seminar og rollespel. All undervisning skjer sammen med studenter fra søsteremnet SAMPOL608

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatorisk undervisningsaktivitet

Vurderingsformer

Eksamen er å skrive ei semesteroppgåve på inntil 3000 ord.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Se digital pensumliste

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Institutt for sammenliknende politikk

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sammenliknende politikk har det administrative ansvaret for emnet. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til opptak, kontakt UiB Videre, Videre@uib.no

For spørsmål knyttet til faglig innhold, kontakt institutt for sammenliknende politikk, studieveileder@isp.uib.no