Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgave i demokratibygging

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeSAMPOL650
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

 Vidareutdanning, høgare grad

Undervisningssemester

 Vår og haust

Mål og innhald

Masteroppgåva er ein forskingsrapport som skal oppfylle alminnelige krav til vitskapeleg publisering. Målet med masteroppgåva er å gjennomføre ei undersøking av ein statsvitskapleg problemstilling innan områda demokrati og demokratisering, og rapportere resultata av undersøkinga.

Masteroppgåva skal innehalde ei presis problemstilling, grunngje val av metode og ein systematisk argumentasjon. Det er rom for å behandle empiriske, så vel som reint teoretiske eller normative spørsmål.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om sentrale tema, problemstillingar og forskingstradisjonar innan forskingsområdet demokratisering
 • kan gjennomføra ei undersøking med ein statsvitskapleg problemstilling
 • kan anvende kunnskap på nye områder innanfor fagområdet
 • kan analysere faglige problemstillingar med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet

Ferdigheter 

Studenten

 • kan gjennomføre ei undersøking av ein statsvitskapleg problemstilling
 • kan utforma, drøfta og analysera problemstillingar innanfor forskingsområdet demokratisering
 • kan rapportere resultata frå ei undersøking i tråd med vitskaplege kriterier
 • kan planlegga og gjennomføra eit forskingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utforma, drøfta og analysera kritisk statsvitskaplege problemstillingar innanfor området ved å bruke vitskaplege metodar
 • kan sette seg inn i nye statsvitskapelege problemstillingar, samt vurdere og tileigne seg ny fagkunnskap
 • kan systematisere, planlegge og gjennomføre et forskingsarbeid

Krav til forkunnskapar

 SAMPOL607 og tre av dei fire kursa SAMPOL601, SAMPOL602, SAMPOL606 eller SAMPOL609

Krav til studierett

Kurset er opent for studentar som fyller krava til forkunnskapar.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning og rettleiing går over to semester. Kvar student har krav på ein rettleiar som godkjenner oppgåva og gjer råd i arbeidet med oppgåva.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Nei

Vurderingsformer

Innlevering av masteroppgåve.

Karakterskala

 Karakterskala A-F

Vurderingssemester

 Vår og haust

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Institutt

 Institutt for samanliknande politikk

Kontakt

studieveileder@isp.uib.no/

UiB Videre

Tlf 55 58 20 40, post@videre.uib.no

Eksamensinformasjon