Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgave i demokratibygging

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeSAMPOL650
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30

Studienivå (studiesyklus)

 Vidareutdanning, høgare grad

Undervisningssemester

 Vår og haust

Undervisningsstad

UiB

Mål og innhald

Masteroppgåva er ein forskingsrapport som skal oppfylle alminnelige krav til vitskapeleg publisering. Målet med masteroppgåva er å gjennomføre ei undersøking av ein statsvitskapleg problemstilling innan områda demokrati og demokratisering, og rapportere resultata av undersøkinga.

Masteroppgåva skal innehalde ei presis problemstilling, grunngje val av metode og ein systematisk argumentasjon. Det er rom for å behandle empiriske, så vel som reint teoretiske eller normative spørsmål.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om sentrale tema, problemstillingar og forskingstradisjonar innan forskingsområdet demokratisering
 • kan gjennomføra ei undersøking med ein statsvitskapleg problemstilling
 • kan anvende kunnskap på nye områder innanfor fagområdet
 • kan analysere faglige problemstillingar med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet

Ferdigheter 

Studenten

 • kan gjennomføre ei undersøking av ein statsvitskapleg problemstilling
 • kan utforma, drøfta og analysera problemstillingar innanfor forskingsområdet demokratisering
 • kan rapportere resultata frå ei undersøking i tråd med vitskaplege kriterier
 • kan planlegga og gjennomføra eit forskingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utforma, drøfta og analysera kritisk statsvitskaplege problemstillingar innanfor området ved å bruke vitskaplege metodar
 • kan sette seg inn i nye statsvitskapelege problemstillingar, samt vurdere og tileigne seg ny fagkunnskap
 • kan systematisere, planlegge og gjennomføre et forskingsarbeid

Krav til forkunnskapar

SAMPOL607 og tre av dei fire kursa SAMPOL601, SAMPOL606, SAMPOL609 eller SAMPOL610

Krav til studierett

Kurset er opent for studentar som fyller krava til forkunnskapar.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning og rettleiing går over to semester. Kvar student har krav på ein rettleiar som godkjenner oppgåvetema og problemstilling, og gir råd i arbeidet med oppgåva.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Innlevering av masteroppgåve.

Oppgåva er normert til ca. 50-70 sider. Signifikant overskridelse av dette kan resultere i trekk i karakter.

Karakterskala

 Karakterskala A-F

Vurderingssemester

 Vår og haust

Litteraturliste

.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for samanliknande politikk har det administrative ansvaret for emnet.  

Kontakt

UiB Videre

Tlf 55 58 20 40, post@videre.uib.no

Eksamensinformasjon