Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Examen facultatum - Invitasjon til sosialantropologi

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Sosialantropologi er vitskapen om det kulturelle mangfaldet i verda, og emnet gjev ei innføring i faget sine særeigne måtar å analysere sosiokulturell variasjon og samanheng på. Med utgangspunkt i studiar av ulikskap og likskap blant menneske, søkjer emnet å gje studenten ei første erfaring med grunnleggjande sosialantropologiske omgrep, perspektiv, metodar og framstillingsformer. Faget si breie tilnærming til menneskelivet vert vektlagt, så vel geografisk, tematisk som teoretisk - all menneskeleg kunnskap og verksemd verda over er interessant for faget. Vidare gjev emnet innsikt i den sentrale metoden i sosialantropologi, det langvarige feltarbeidet, og i viktige former for formidling, særskilt breie studiar av enkeltsamfunn (monografiar) og antropologisk film. Som ein del av emnet gjer studenten ein obligatorisk oppgave som gjev trening i observasjon og tolking, anten i det offentlege rom (gruppearbeid), eller (individuelt) med utgangspunkt i antropologisk film eller monografi. Det vert undervist i temaet ulikskap både breitt og djuptgåande, gjennom døme frå særs ulike samfunn verda over og gjennom eit grundig studium av eitt ikkje-europeisk samfunn.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • kunne gje oversikt over nokon av fagets grunnleggjande omgrep, perspektiv, metodar og formidlingsformer
 • ha kjennskap til sentrale aspekt ved antropologifaget si tilnærming til kjønn, klasse, kaste og etnisitet

Ferdigheiter

 • kunne gje eksemplar på kulturell variasjon
 • kunne drøfte sosialantropologiske bidrag til studiet av sentrale formar for sosial differensiering og ulikheit i verda
 • kan i nokon grad nytte deltakande observasjon og innsikt i etiske utfordringar knytt til feltarbeid

Generell kompetanse

 • kunne gjere greie for sosialantropologiske tilnærmingar til den menneskelege røynda
 • kunne lese og skrive akademiske tekstar innanfor fagspesifikke sjangrar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, litteraturseminar, etnografisk film og kommentarar til arbeid med skriftlege oppgåver via Internett.

2-3 timer førelesing pr veke

15 veker undervisning, ca. 40 timer førelesing totalt

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av oppgåve (må vere godkjent for å kunne gå opp til eksamen).

Godkjend oppgåve er gyldig inneverande semester og dei 6 påfølgjande semestra.

Vurderingsformer

Skuleeksamen 6 timer

Karakterskala

Emna som inngår i det anbefalte studieløpet blir karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

Full fagleg overlapp og poengreduksjon for studentar som tidlegare har tatt SANT101

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Emnene blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Institutt for sosialantropologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@sosantr.uib.no

55 58 92 50 / 55 58 94 51

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  02.12.2019, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  18.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen