Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Sosialt liv i globalt perspektiv

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

I sosialantropologien står studiet av menneske sitt sosiale liv sentralt; korleis ein organiserer slektsgrupper, familie, ekteskap, vennskap og andre nære relasjonar. Historisk har faget i hovudsak skilt mellom to typar samfunn: på den eine sida samfunn kor slektskap er sjølve utgangspunktet for alle institusjonar, og på den andre, samfunn kor slektskap er underordna andre institusjonar, til dømes arbeidsplassen, kyrkja eller staten.

I det første tilfellet vil studiet av slektskap vere heilt sentralt for å forstå alt sosialt liv: økonomi (til dømes fordeling av ressursar), politikk (til dømes kven som har leiarverv) og religion og tro (til dømes korleis mennesket og verda er skapt). I det siste tilfelle er slektskap noko heilt anna enn i det første tilfelle, men likevel eit sentralt system for mellom anna å ivareta nære relasjonar, reproduksjon og sosialisering.

Eit heilt sentralt spørsmål i analyser av sosialt liv er difor: Kva er slekt? Korleis blir nære, sosiale relasjonar skapt? Kurset gir ein kritisk gjennomgang av korleis slektskap som primær sosial relasjon har blitt forstått, og korleis antropologiske studiar har hatt ein tendens til å leggje våre eigne kulturelle modellar til grunn for analysen av andre måtar å forstå slektskap på. I kurset samanliknar vi ulike måtar å skape slekt på; gjennom kroppslege substansar, reproduksjon, det åndelege, teknologi med meir. Vi diskuterer korleis analyser av slekter kan opne for nye måtar å forstå fundamentale spørsmål som kva mennesket er, kva kjønn er, og korleis sosialt liv blir forma og utvikla. Emnet vil ta utgangspunkt i etnografiske skildringar av sentrale førestillingar og praksisar som kjønn, reproduksjon, død, ekteskap, kjærleik, familie, hushold, vennskap, nettverk, og betydninga av biologi og nye re-produksjonsformer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal

 • ha oversikt over sosialantropologiske teoriar, metode, faghistorie og eigenart knytt til studiet av slektskap, ekteskap, vennskap og reproduksjon
 • ha brei kunnskap om ulike kulturelle praksisar og forståingar på ei rekkje livsområder knytt til etablering og utvikling av sosial organisasjon, familie og hushald

Ferdigheter

Studenten skal

 • kunne gjere greie for ulike analytiske perspektiv på kva slektskap er og korleis slektskap har blitt studert både faghistorisk og i nyare studiar
 • kunne reflektere over samanhengen mellom perspektiv på kva slektskap er og omgrep knytt til kjønn, person og samfunn
 • kunne gjere greie for sentrale antropologiske debattar om samanhengar mellom materielle vilkår og symbolske dimensjonar knytt til slektskap, ekteskap og vennskap
 • kunne anvende antropologisk kunnskap, omgrep og perspektiv på konkrete, empiriske kasus som gjeld organiseringa av sosialt liv i relasjon til kulturelle, økonomiske og økologiske moglegheiter og rammer
 • kunne reflektere over fagetiske problemstillingar som er relevante for tematikken i emnet

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne anvende sosialantropologiske omgrep og perspektiv i forståinga av slektskap, ekteskap, hushald og vennskap
 • kjenne til hovudtrekka i kvalitativ metode og kan reflektere over desse
 • kunne lese og skrive akademiske tekstar innanfor fagspesifikke sjangrar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

SANT100, SANT150

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, arbeidsgrupper, skriveseminar, tilbakemelding på skriftleg arbeid, etnografisk film.

3-4 timer forelesing pr. veke

7-8 veker, ca. 26 timer forelesning

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppgåveinnlevering undervegs på 1500 ord (+/- 10 prosent). Oppgåva må vere godkjend for å kunne gå opp til eksamen. Godkjend oppgåve er gyldig inneverande og påfølgjande semester.

Vurderingsformer

5 dagers heimeeksamen: essay på 2000-3000 ord.

Karakterskala

Emnet blir karaktersatt med bokstavkarakterar A-F.

Vurderingssemester

Eksamen blir tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgjande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Undervisingsutvalet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sosialantropologi har det administrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon

Institutt for sosialantropologi

studieveileder@sosantr.uib.no

55 58 92 50 / 55 58 94 51

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.10.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.10.2023, 14:00
  Trekkfrist
  18.09.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Digital innlevering, Inspera