Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Materialitet: miljø, stad og økonomi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

I sosialantropologien er det sentralt å forstå korleis menneske lever i samspel med sine romlege og materielle omgjevnader. Med utgangspunkt i den globale variasjonen i menneskelege levevis søkjer emnet å gje ei samanliknande innsikt i korleis romlege og materielle vilkår formar og vert forma av samfunn og kultur. Det vert gjort greie for sosialantropologiske perspektiv på økologi, økonomi, ting, stad og rom. Samanhengen mellom det materielle og det sosiokulturelle vert tematisert gjennom diskusjonar av dimensjonar som landskap, stadleggjering og kropp, produksjonsregime, teknologi, miljø og ressursforvaltning, gåvebytte, marknad og konsum. Det vert lagt vekt på å få fram det sosiale og kulturelle mangfaldet i lokale levevis verda over, men òg korleis desse er involvert i større samanhengar prega av modernisering og globalisering, pengemarknad og inkorporering i statlege og overstatlege styringsformer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal

 • ha oversikt over dei sentrale teoriane, metodane, faghistoria og eigenarten til det sosialantropologiske studiet av materialitet, miljø, økonomi og stad
 • ha brei kunnskap om ulike kulturelle praksisar og forståingar på ei rekkje livsområde knytt til menneskelege ervervsformer og sosial organisasjon

Ferdigheiter

Studenten skal

 • kunne gjere greie for sentrale sosialantropologiske fagdebattar om samanhengane mellom materielle vilkår, sosial organisering og kulturell meining
 • kunne gjere bruk av antropologisk kunnskap, omgrep og perspektiv på konkrete empiriske kasusstudiar og teoretiske problemstillingar som gjeld materielle dimensjonar i menneskeleg liv og verksemd
 • kunne reflektere over fagetiske problemstillingar som er relevante for emnets tematikk

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne anvende sosialantropologiske omgrep og perspektiv i forståelsen av materialitet, miljø, økonomi og stad
 • ha evne til kritisk tenking og kan gjere bruk av analytiske omgrep og perspektiv for å forstå lokale og globale samfunnsprosessar
 • kjenne til hovudtrekka i kvalitativ metode og kan reflektere over desse
 • kunne lese og skrive akademiske tekstar innanfor fagspesifikke sjangrar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

SANT100, SANT150

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, arbeidsgrupper, tilbakemelding frå medstudentar, etnografisk film.

3-4 timer forelesing pr. veke

7-8 veker, ca. 26 timer forelesing

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Emnet har følgjande obligatoriske aktivitetar:

 • Innlevering av komparativt essay på 1000 ord (+/- 10%)
 • Munnleg tilbakemelding på komparativt essay til medstudent i arbeidsgruppe
 • Obligatorisk deltaking på arbeidsgruppe under gjennomgang av komparativt essay

Alle dei obligatoriske delane må vere godkjend for å kunne gå opp til eksamen. Godkjend aktivitet er gyldig inneverande og påfølgjande semester.

Vurderingsformer

Skuleeksamen 8 timer

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Emnet vert karaktersett med bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Undervisingsutvalet ved Institutt for sosialantropologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sosialantropologi har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Institutt for sosialantropologi

studieveileder@sosantr.uib.no

55 58 92 50 / 55 58 94 51

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  07.10.2022, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Trekkfrist
  23.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen