Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Komparativ regional etnografi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet tek utgangspunkt i dei tematiske kursa som studenten har vore gjennom på BA-programmet, og gjer sentrale perspektiv og debattar frå desse kursa relevante i forhold til to særskilde regionar. Førelesingane vil vere organiserte rundt komparative perspektiv på dei to regionane, ved at kvart tema blir drøfta opp mot etnografi frå begge regionane, med vekt på variasjon i kultur- og samfunnsformer. Det vil bli lagt vekt på korleis varige trekk ved kultur- og samfunnsformer heng saman med historiske og naturgitte føresetnader, samstundes som studenten får ei innføring i kritiske perspektiv på dei teoretiske føresetnadane som ligg til grunn for avgrensinga av regionar. I tillegg til førelesingar, vil etnografisk film vere ein viktig del av undervisinga på emnet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • gjere greie for sentrale trekk ved kultur- og samfunnsformer innan to etnografiske regioner
 • kjenne til hovudtrekk ved antropologisk komparasjon

Ferdigheiter

 • anvende innsikt om sosialitet, materialitet, meining og makt i eit regionalt komparativt perspektiv
 • drøfte regionane sine sosio-kulturelle verkelegheiter i lys av imperialisme, globalisering og andre historiske vilkår
 • vise forståing for samspelet og skilnaden mellom empiri, teori og analyse i eigen tekstproduksjon

Generell kompetanse

 • reflektere over teoretiske utfordringar knytt til krysskulturell og regional komparasjon
 • kunne anvende sosialantropologiske omgrep og perspektiv knytt til regional komparasjon
 • kunne drøfte og samanlikne regionale særtrekk i ein sjølvstendig tekst
 • kjenne til hovudtrekka i kvalitativ metode og kan reflektere over desse
 • kunne lese og skrive akademiske tekstar innanfor fagspesifikke sjangrar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

SANT100, SANT150, SANT102, SANT103, SANT104, SANT105

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og litteraturseminar

2 timer førelesing pr veke

14-15 veker, ca. 30 timer førelesning

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftleg heimeeksamen. Tidsramme: éi (1) veke frå utlevering av oppgåvetekst til innlevering. Omfang: 3000 ord (+/- 10 prosent)

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F.

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og det påfølgande semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Undervisingsutvalet for sosialantropologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sosialantropologi har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Institutt for sosialantropologi

studieveileder@sosantr.uib.no

55 58 92 50 / 55 58 94 51

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.04.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.05.2022, 14:00
  Trekkfrist
  12.04.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen