Hjem
Studentsider
Masteremne

Antropologisk kunnskapsproduksjon og etnografisk praksis

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet tek opp metodiske og kunnskapsteoretiske områder i faget. Det går inn på aktuelle og sentrale problemstillingar, og tek opp teoridanning og debattar med ei primær målsetjing om å utvikle studentane sine eigne forskingsferdigheiter. Emnet gjev eit kritisk inntak til antropologisk forskingspraksis og kunnskapsproduksjon: deltakande observasjon og feltarbeid, produksjon og handsaming av data, framstelling og analyse av empirisk materiale, og argumentutforming. Det viser analytiske framgangsmåtar ved bruk av aktuelle teoretiske perspektiv til konkrete forskingsformål, der faget sitt sentrale heilskapsperspektiv på samfunn og kultur vert teke vare på. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • definere det spesifikke ved antropologisk kunnskap og forklare korleis den vert tileigna
 • ta sjølvstendige faglege posisjonar og reflektere over dei mest sentrale omgrepa faget nyttar
 • ha oversikt over antropologisk feltmetode og oppdagingsprosedyrar

Ferdigheiter

 • kunne gjere greie for den antropologiske feltmetode og oppdagingsprosedyre
 • kunne reflektere over grunnleggjande etiske problemstillingar som antropologiske studiar aktualiserer i felt og i skrift
 • drøfte eigen og andre studentars tekstar i fagleg forum

Generell kompetanse

 • gjere greie for det særeigne tilhøvet mellom observasjon, data og analyse i sosialantropologi
 • kunne nytte ulike teoretiske perspektiv på eit variert empirisk materiale
 • handtere uventa situasjonar og dilemma under forskingsprosessen
 • ta sjølvstendige faglege posisjonar og forhalde seg reflektert til dei mest sentrale antropologiske omgrepa faget nyttar

Krav til forkunnskapar

Bachelor i sosialantropologi eller andre godkjende bachelorgrader med fordjuping i sosialantropologi

Studiepoengsreduksjon

Nei

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i sosialantropologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar

2-8 timer per veke

12 veker

40-60 timer totalt

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av essay på 1500 ord (+/- 10 prosent), som vert lagt fram til munnleg drøfting i plenum.

Essayet må vera godkjend for å kunne gå opp til eksamen. Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig inneverande og dei 3 påfølgjande semestera.

Vurderingsformer

8 timar skuleeksamen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for sosialantropologi

Fosswinckelsgate 6

5007 Bergen

E-post: Studieveileder@sosantr.uib.no

Telefonnr: 55 58 92 50 / 55 58 92 63

Heimeside: http://www.uib.no/antro/

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  02.11.2020, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Trekkfrist
  19.10.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen