Hjem
Studentsider
Masteremne

Antropologisk kunnskapsproduksjon og etnografisk praksis

 • Studiepoeng20
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeSANT301
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

20

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet tek opp metodiske og kunnskapsteoretiske områder i faget. Det går inn på aktuelle og sentrale problemstillingar, og tek opp teoridanning og debattar med ei primær målsetjing om å utvikle studentane sine eigne forskingsferdigheiter. Emnet gjev eit kritisk inntak til antropologisk forskingspraksis og kunnskapsproduksjon: deltakande observasjon og feltarbeid, produksjon og handsaming av data, framstelling og analyse av empirisk materiale, og argumentutforming. Det viser analytiske framgangsmåtar ved bruk av aktuelle teoretiske perspektiv til konkrete forskingsformål, der faget sitt sentrale heilskapsperspektiv på samfunn og kultur vert teke vare på. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • definere det spesifikke ved antropologisk kunnskap og forklare korleis den vert tileigna
 • ta sjølvstendige faglege posisjonar og reflektere over dei mest sentrale omgrepa faget nyttar
 • ha oversikt over antropologisk feltmetode og oppdagingsprosedyrar

Ferdigheiter

 • kunne gjere greie for den antropologiske feltmetode og oppdagingsprosedyre
 • kunne reflektere over grunnleggjande etiske problemstillingar som antropologiske studiar aktualiserer i felt og i skrift
 • leggje fram og drøfte faglege tekstar i plenum

Generell kompetanse

 • gjere greie for det særeigne tilhøvet mellom observasjon, data og analyse i sosialantropologi
 • kunne nytte ulike teoretiske perspektiv på eit variert empirisk materiale
 • handtere uventa situasjonar og dilemma under forskingsprosessen
 • ta sjølvstendige faglege posisjonar og forhalde seg reflektert til dei mest sentrale antropologiske omgrepa faget nyttar

Krav til forkunnskapar

Bachelor i sosialantropologi eller andre godkjende bachelorgrader med fordjuping i sosialantropologi

Studiepoengsreduksjon

Nei

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i sosialantropologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar

2-8 timer per veke

12 veker

40-60 timer totalt

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Munnleg presentasjon av ein fagleg debatt som blir drøfta i plenum.

Presentasjonen må vera godkjend for å kunne gå opp til eksamen. Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig inneverande og dei 3 påfølgjande semestera.

Vurderingsformer

8 timar skuleeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sosialantropologi har det administrative ansvaret for emnet.  

Kontakt

Institutt for sosialantropologi

Fosswinckelsgate 6 5007 Bergen

E-post: Studieveileder@sosantr.uib.no

Telefonnr: 55 58 92 50 / 55 58 92 63

Heimside: http://www.uib.no/antro/

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  21.01.2022, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Trekkfrist
  07.01.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted