Hjem
Studentsider
Masteremne

Individuell prosjektutvikling

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeSANT302
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Dette emnet supplerar SANT301 og er sett saman av seminar og individuell rettleiing der målet er individuell prosjektutvikling og å sikre at studenten utformar eit prosjekt som let seg gjennomføre basert på eitt semesters feltarbeid. Konkret vert dette arbeidet utvikla gjennom individuelle prosjektskildringar. Med utgangspunkt i presentasjonar av skisser til prosjektframstilling vert feltarbeidet drøfta i seminar. I seminaret vert det arbeidd med utvikling av problemstillingar og forskingshypotesar i individuelle prosjekt. Med utgangspunkt i ulike antropologar sine presentasjonar av feltarbeidserfaringar vert praktiske og metodiske utfordringar ved feltarbeidet diskutert. Emnet gjev også ei orientering i personvern og i litteratursøking.  

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • ha etnografisk og temamessig innsikt i det eigendefinerte området som masteroppgåva skal handle om
 • ha kunnskap om fagetikk og personvern, inkludert det formelle regelverket på området
 • kjenne til prosjektbeskrivelse som eigen akademisk sjanger

Ferdigheiter

 • kunne formulere fagleg relevante problemstillingar og utvikle desse til eit gjennomførbart forskingsprosjekt
 • kunne ha evne til å reflektere over og vurdere kva som er eit godt antropologisk forskingsprosjekt
 • drøfte eigen og andre studentars tekstar i fagleg forum

Generell kompetanse

 • kunne hente inn relevant informasjon om eit tema og på grunnlag av dette formulera fruktbare forskingsspørsmål
 • kunne utvikle ein prosjektskisse og forberede eit eige vitskapeleg prosjekt
 • kunne utforme eit eige prosjekt innanfor ei avgrensa tidsramme

Krav til forkunnskapar

Bachelor i sosialantropologi eller andre godkjende bachelorgradar med fordjuping i sosialantropologi

Tilrådde forkunnskapar

Bachelor i sosialantropologi eller andre godkjende bachelorgrader med fordjuping i sosialantropologi

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i sosialantropologi

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesningar og seminar leia av faglærar, med m.a. studentane sine munnlege og skriftlege presentasjonar, samt individuell rettleiing.

0-6 timer pr veke

6 veker

20-24 timer totalt

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i undervising (seminar og heildagsseminar med prosjektpresentasjon) og innlevering av prosjektskisser undervegs.

Studentar kan nytte éi eigenmelding for fråvær utan særskilt grunn, fråvær utover dette må dokumenterast med t.d. legeerklæring.

Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig inneverande og dei 3 påfølgjande semestera.

Vurderingsformer

Ei prosjektskildring på 3000 ord (+/- 10%) utforma med individuell rettleiing.

Prosjektskildringa skal godkjennast av ein fagkomite samansett av to personar inkludert rettleiar. Prosjektskissa skal leggjast fram for ein komité for fagleg samtale om prosjektet, etter at all obligatorisk aktivitet er gjennomført og godkjent.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

-

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sosialantropologi har det administrative ansvaret for emnet.  

Kontakt

Institutt for sosialantropologi

Fosswinckelsgate 6

5007 Bergen

E-post: Studieveileder@sosantr.uib.no

Telefonnr: 55 58 92 50 / 55 58 92 63

Heimside: http://www.uib.no/antro/

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  05.12.2022, 14:00
  Trekkfrist
  21.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen