Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Perspektiv på berekraftig utvikling

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Søknadsfristen er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Emnet er eit innføringsemne og gjev eit naturvitskapleg perspektiv på globale miljøendringar og berekraftig utvikling. Pensum er tverrfagleg og kombinerer prinsipp og informasjon frå naturvitskapene med samfunnsvitskap. Det blir lagt vekt på fysiske, kjemiske, biologiske og økologiske begrensingar som er avgjerande for mennesket si bruk av naturressursane. Viktige seminartema er: berekraftig utvikling, energi, biologisk mangfald, ferskvatnressursar, marine system og globale miljøendringar.

Læringsutbyte

Studenten skal kunne gjere greie for utvalde aspekt av den globale miljøutviklinga og samanhengen mellom menneskeleg aktivitet og globale miljøendringar.

Krav til studierett

Emnet er opent for studenter frå alle fakultet. Studentar som har emnet som obligatorisk eller tilrådd i sin studieplan vil bli gitt prioritet ved kapasitetsproblem.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk semesteroppgåve.

Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig kun i semesteret aktiviteten vart fullført i. Den obligatoriske aktiviteten må vere bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

 • Skriftleg digital eksamen (4 timar), utgjer 80% av total karakter.
 • Godkjend semesteroppgåve, utgjer 20% av total karakter.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er digital eksamen kun i undervisingssemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  10.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen