Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Energiomstilling

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål
Emnet har som hovedmål å gi en innføring i energiomstilling og fornybare energiressurser, og å gi studentene en forståelse av de viktigste tverrfaglige utfordringene som knytter seg til omstillingen til et samfunn med lavere CO2-utslipp. Kurset adresserer FNs syvende bærekraftsmål og gir studentene kunnskap og perspektiv til å diskutere bærekraftsmålene i kontekst og hvordan vi kan minske de pågående klimaendringene gjennom omstilling til en mer bærekraftig energimiks.

Innhold
Første del av kurset fokuserer på drivere og motivasjonsfaktorer for omstilling til et lavkarbon-samfunn, herunder klimaendringer og behovet for ren og bærekraftig energiforsyning globalt. Den andre delen av kurset fokuserer å de vitenskapelige, teknologiske og samfunnsmessige aspektene ved ulike bærekraftige/fornybare energiressurser, som geotermisk energim, havvind, solkraft, vannkraft, mineralutvinning, samt lagring, fangst og utnyttelse av CO2.

For å behandle disse temaene vil kurset dekke mange ulike fagområder som r relevant for energiomstilling og fornybare energiressurser, som geovitenskap, klimavitenskap, biologi, fysikk, samfunnsvitenskap, jus, psykologi, nanoteknologi, etikk, retorikk og økonomi.

Kurset undervises over hele høstsemesteret, med læringsaktiviteter som forelesninger, gruppearbeid, kollokvier, samt ekskursjon bl.a til vannkraftverk og til Teknologisenteret for CO2- fangst på Mongstad.

Kurset vil også omfatte selvstudier, skriftlig arbeid og intern fagfellevurdering, og et prosjektarbeid som leder frem til et mini-symposium mot slutten av kurset der studentene presenerer sitt arbeid i ulike formater.

Læringsutbyte

Studenten skal etter endt kurs ha kunnskap om et bredt spekter virkemidler for reduksjon av admosfærens CO2innhold samt foutseninger for og mulige konsekvenser av ulike tiltak for å påskynde utviklingen mot et lavutslippssamfunn.

Kunnskaper

Studenten skal kunne

 • forstå de viktigste drivere som motiverer overgangen til en mer bærekraftig energiforsyning med lavere utslipp av klimagasser
 • forklare vitenskapen og teknologien som ligger til grunn for ulike bærekraftige energiressurser
 • diskutere de viktigste vitenskapelige, teknologiske og samfunnsmessige utfordringene knyttet til energiomstilling

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • vurdere fordeler og ulemper forbundet med ulike bærekraftige energiressurser
 • diskutere de viktigste samfunnsmessige, juridiske og økonomiske utfordringene knyttet til energiomstilling
 • diskutere de viktigste konsekvensene av omstilling til et lavutsloippssamfunn

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • demonstrere evne til kritisk tenking og vitenskapelig basert forståelse
 • utvise tverrfaglig bevissthet gjennom diskusjoner om samvirket mellom vitenskap, samfunn og teknologi
 • kommunisere og debattere om de vitenskapelige, teknologiske og samfunnsmessige utfordringene relatert til energiomstilling

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggende kunnskap innen naturvitenskap er en fordel, men det vil bli gitt en introduksjon til relevante fagfelt på kurset.

Studiepoengsreduksjon

5 studiepoeng mot GEOV370

Krav til studierett

Emnet tilbys til alle med studierett ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeudm øvelser og kollokvier. Kurset vil i stor grad være basert på student-aktive læringsaktiviteter.

Kurset inneholder en to-dagers ekskursjon til et vannkraftverk og Teknologisenteret for CO2 fangst på Mongstad.

Kurset omf atter også forberedelser og fremlegging av en poster, film eller annet presentasjonsformat, av utvalgte emner fra kurset. Dette skal presenteret på et mini-symposium på slutten av kurset.

Omfagn av organsiert undervisning: 4 timer pr. uke i 12 uker

Mini-symposium: 1 dag

Ekskursjoner: 2 dager.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Frammøte på minst 80% av læringsktivitetene er obligatorisk

Vurderingsformer

Poster, film eller presentasjon i annet format (30 %)

Skriftlig utarbeidet og presentert rapport (70 %)

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Høst

Litteraturliste

Inten litteraturliste.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Emneansvarlig og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar@geo.uib.no

Kontakt

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap,E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Rapport, oppgave

  Dato
  29.11.2021, 08:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  01.11.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen