Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

FNs Bærekraftsmål 15: Liv på land

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeSDG215
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Mål og innhald

I 2015 vedtok FN 17 samankopla mål for berekraftig utvikling (SDG) som omhandlar dei globale utfordringane med fattigdom, ulikheit, klimaendring, miljøforringing, velstand, fred og rettferd. Måla skal oppnåast innan år 2030. For å realisere dette haster både det å handle og det å engasjere dei yngre generasjonane.

Dette kurset fokuserer på berekraftsmål 15, Livet på land (SDG15), som tar sikte på å beskytte, gjenopprette og fremje berekraftig bruk av økosystem, sikre berekraftig skogforvaltning, kjempe mot ørkenspredning, stanse og reversere landforringing, samt stanse tap av artsmangfald.

Menneskeheita sin påverknad på dei naturlege prosessane til planeten har dei siste århundra vore så massiv at den holocene epoken i etteristida har teke slutt og vi lever no i den anthropocene epoken, med masseutrydding av dyreartar, klimaendringar og fysiske endringar i jordas overflate som globale utfordringar med lokale konsekvensar. Menneske har altså omforma naturomgjevnadene sine i tusental av år gjennom å dyrke jorda og domestisere plantar og dyr. Emnet diskuterer korleis mennesket har påverka desse prosessane og kvifor løysingar me treng for eit grønt skifte og ei berekraftig utvikling. Resiliens og berekraft i sosial-økologiske system er sentrale omgrep i emnet. Kurset fokuserer på å klart definere SDG-utfordringane, i staden for å gje studentane ferdige løysingar. Berekraftig utvikling er eit tema som angår alle studentar, og kurset er difor opent for alle. Undervisaren vil nytte aktive læringsmetodar, og studentane vil spille ei nøkkelrolle i å diskutere mulegheitene og utferdingane med berekraftsmål 15.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande økologisk forståing gjennom økologiske emne i bachelorløpet (t.d. BIO102, BIO201, MNF115)

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Dette kurset er hovedsakelig basert på aktive læringsmetoder, der studentene spiller en nøkkelrolle i sin egen læring. Student vil jobbe i grupper, med individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, inkludert:

 • individuelle essays
 • gruppepresentasjoner
 • fagfellevurderinger av medstudentens oppgaver
 • forberede seg på og utføre en debatt
 • lage en plakat og presente den på en kurskonferanse

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk oppmøte på første forelesing.
 • Obligatorisk deltaking på prosjektgrupper/ekskursjonar til Lygra og Mongstad.
 • Godkjente obligatoriske oppgåver. Alle må levere inn oppgåve 1 og 9, pluss fire av dei andre oppgåvene (totalt 6 av 9). Det betyr at du berre kan gå glipp av tre av oppgåvene mellom nummer 1 og 9. Kvar oppgåve blir gitt ein poengsum (mellom 0-14 poeng), poster/essay på slutten av kurset gir maksimum 30 poeng. Maks total poengsum er 100 poeng (14 poeng x 5 innleveringer + 30 poeng for poster/essay = 100 poeng)

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige for 2 semestre, inkludert ferdigstillingssemesteret.

Vurderingsformer

Mappeevaluering bestående av:

 • skriftlige oppgaver, individuelle eller i grupper
 • presentasjoner
 • poster og essay, presentert på kurssymposiet

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisningsa i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Emneansvarlig og administrativ kontaktperson finn du på MittUiB, kontakt eventuelt studieadministrasjonen på instituttet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitskap: studie@bio.uib.no