Hjem
Studentsider
Masteremne

Praksisopphald

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeSDG349
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi studenten erfaringsbasert innsikt i korleis berekraft spelar seg ut i ei konkret verksemd eller annan organisasjon. Emnet skal gi innsikt i berekrafts-relaterte behov i den einskilde organisasjonen, og tene som utgangspunkt for studentens eigen refleksjon over forholdet mellom teori og praksis. Studenten skal bringe inn berekraftsperspektiv til organisasjonen, og ikkje berre delta i daglege gjeremål. Arbeidet med å bringe inn berekraftsperspektiv skal gjerast greie for i ei eiga praksisavtale. Praksisopphaldet vil førebu studentane på arbeidslivet, og røynsle og observasjonar frå opphaldet vil gi innhald til masteroppgåva i emnet SDG351 Masteroppgåve (30 studiepoeng).

Innhald:

Gjennom observasjon, samhandling, rettleiing og praktisk utøving skal studentane få innblikk i korleis berekraftsutfordringar løysast praktisk i verksemder og andre organisasjonar.

Studenten gjennomfører ein plan for å bringe inn berekraftsperspektiv i ein organisasjon etter eiga praksisavtale og deltek samtidig i daglege arbeidsoppgåver der ho/han er utplassert. Studenten skal òg ta feltnotatar og samle dokumentasjon til bruk i SDG351.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjere greie for berekraftsproblem i ein praktisk samanheng
 • gjere greie for dei spesifikke utfordringane knytt til berekraft i ein organisasjon eller bedrift

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • formidle mellom praksis og teori på ein reflektert måte
 • gjere greie for utfordringar og moglegheiter knytt til arbeid i tverrfaglege team

Generell kompetanse

 • Studenten kan bidra til å løse problemer i samarbeid med en tverrfaglig gruppe

Krav til forkunnskapar

-

Tilrådde forkunnskapar

SDG310,SDG311 og SDG312

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Opptak til master i berekraft

Arbeids- og undervisningsformer

Seminarrekke (5-10 seminar på to timar) med sentrale tema frå dei obligatoriske kursa som tilpassast spesialiseringa til den enkelte studenten Seminara skal følgjast i arbeidstida.

Praksisperioden skal vere 12 - 16 veker lang, med femdagars arbeidsveke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Fullført praksisperiode (12 - 16 veker lang, med femdagars arbeidsveke) i samsvar med praksisavtalen, stadfesta av student, SVT og organisasjonen.

Vurderingsformer

Praksisrapport (3000-6000 ord + eventuelle vedlegg) som gjer greie for planen for å bringe inn berekraftsperspektiv i organisasjonen, gjennomføring og resultat. Rapporten skal òg innehalde feltnotat og annan dokumentasjon på gjennomføring og resultat. Notat og annan dokumentasjon kan samlast i eit eige vedlegg til rapporten.

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for Masterprogrammet i berekraft

Administrativt ansvarleg

Senter for vitskapsteori