Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Energiomstilling

Hovedinnhold

Mål og innhald

Dette emnet er en del av UiBs videreutdanningstilbud i samarbeid med UiB-Videre. Emnet tilbys til eksterne kursdeltakere uten studietilknytning til UiB. Informasjon om kursdatoer og opptaksinformasjon finner du her: https://www.uib.no/utdanning/evu/140208/energiomstilling.

UiB-studenter som ønsker å delta i emnet, henvises til søsteremnet, SDG207, som undervises i høstsemesteret.

 

Mål

Emnet har som hovedmål å gi en innføring i energiomstilling og fornybare energiressurser i lys av FNs bærekraftsagenda, og å gi studentene en forståelse av de viktigste tverrfaglige utfordringene som knytter seg til omstillingen til et samfunn med lavere CO2-utslipp. Kurset adresserer FNs syvende bærekraftsmål og gir studentene kunnskap og perspektiv til å diskutere bærekraftsmålene i kontekst av hvordan vi kan minske de pågående klimaendringene gjennom omstilling til en mer bærekraftig energimiks.

Innhold

Første del av kurset fokuserer på drivere og motivasjonsfaktorer for omstilling til et lavkarbon-samfunn, herunder klimaendringer og behovet for ren og bærekraftig energiforsyning globalt. Den andre delen av kurset fokuserer på de vitenskapelige, teknologiske og samfunnsmessige aspektene ved ulike bærekraftige/fornybare energiressurser, som geotermisk energi, havvind, solkraft, vannkraft, mineralutvinning, samt lagring, fangst og utnyttelse av CO2.

For å behandle disse temaene vil kurset dekke mange ulike fagområder som er relevant for energiomstilling og fornybare energiressurser, som geovitenskap, klimavitenskap, biologi, fysikk, samfunnsvitenskap, jus, psykologi, nanoteknologi, etikk, retorikk og økonomi.

Kurset er 100% nettbasert. Undervisningen består av forhåndsinnspilte forelesninger samt 4 nettbaserte kurssamlinger på kveldstid. Kurset avsluttes med en digital multiple-choice eksamen som kan gjennomføres hjemmefra.

Læringsutbyte

Studentene skal etter endt kurs ha kunnskap om et bredt spekter virkemidler for reduksjon av atmosfærens CO2 innhold, samt forutsetninger for og mulige konsekvenser av ulike tiltak for å påskynde utviklingen mot et lavutslippsamfunn.

Kunnskap

Studenten skal kunne

  • forstå de viktigste drivere som motiverer overgangen til et en mer bærekraftig energiforsyning med lavere utslipp av klimagasser
  • forklare vitenskapen og teknologien som ligger til grunn for ulike bærekraftige energiressurser
  • forstå de viktigste vitenskapelige, teknologiske og samfunnsmessige utfordringene knyttet til energiomstilling

Ferdigheter

Studenten skal kunne

  • vurdere fordeler og ulemper forbundet med ulike bærekraftige energiressurser
  • forstå de de viktigste samfunnsmessige, juridiske og økonomiske utfordringene knyttet til energiomstilling
  • gjøre greie for de viktigste konsekvensene av omstilling til et lavutslippssamfunn

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

  • Demonstrere evne til kritisk tenkning og vitenskapelig basert forståelse
  • Utvise tverrfaglig bevissthet gjennom diskusjoner om samvirket mellom vitenskap, samfunn og teknologi
  • Kommunisere og debattere om de vitenskapelige, teknologiske og samfunnsmessige utfordringene relatert til energiomstilling

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggende kunnskap innen naturvitenskap er en fordel, men det vil bli gitt en introduksjon til relevante fagfelt på kurset.

Studiepoengsreduksjon

5 studiepoeng for GEOV 370; 5 studiepoeng for SDG 207

Arbeids- og undervisningsformer

Nettbaserte forelesninger og tre kurssamlinger.

Omfang av organisert undervisning:

20 x 2 timer nettbaserte forelesninger (forhåndsinnspilt ¿ kan sees når det passer hver enkelt)

3 X 2 timer nettbaserte kurssamlinger på kveldstid (fastsatt tid)

Vurderingsformer

Digital skriflteg heimeeksamen (multiple choice).

Hjelpemiddel til eksamen

Alle hjelpemiddel tillate.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Ingen litteraturliste

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fegleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaiteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB kontakt eventuelt studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved institutt for geovitskap har det administrative ansvaret for emna og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Eksamensinformasjon