Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Berekraftig utvikling, klima og klimahandling

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Lavere grad

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen, Finse 

Mål og innhald

Mål

Emnet gir ei innføring i årsakene til og konsekvensane av klimaendringar. Emnet gir eit grunnlag for å forstå dei underliggjande fysiske prosessane som styrer klimavariasjonar på ulike tidsskalaer, samt fysiske og økonomiske konsekvensar av klimaendringar. Korleis forskjellige utsleppsscenario påverkar klima og kva faktorar styrer endringar i utslepp. I tillegg, forskjellige klimaendringar og deira påverknad, samt risiko, vil bli presentert i lys av internasjonale rammeverk for klima bedømming, tilpassing, og mildning. Emnet vil gi studentane eit utgangspunkt for å betre forstå betydinga av FNs bærekraftmål og setja desse i samanheng med den pågåande endringa i klima.

Innhald

Emnet forklarer korleis variasjonar i ulike eksterne pådrag som solinnstråling, vulkansk aktivitet, endringar i drivhusgassar og forureiningspartiklar kan bidra til endringar i klimasystemet. Emnet vil gjennomgå korleis ulike interne tilbakekoplingsmekanismar styrker eller svekkjer graden av klimaendringane. Emnet vil gjere deltakarane i stand til å samanlikne dei siste hundre rs observerte klimaendringar med tidlegare tiders naturlige variasjonar i klima.

Emnet vil gjennomgå nokre fysiske og økonomiske risiko og konsekvensar forbundet med endringar i klima. Emnet svarer til FNs bærekraftsmål (spesielt SDG-13) ved å styrke vår kunnskap om klima og klimarelaterte farar og vil gjere studenten bevisst på konsekvensen av politiske og strategiske val på lokalt, nasjonal og globalt plan.

Emnet er et samlingsbasert nettkurs, basert på digital undervisning, gruppearbeid i zoom, samt 1-2 2-dagers-samlinger i Bergen og/eller på Finse. 

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten kan

 • forstå dei grunnleggjande mekanismane bak drivhuseffekten
 • forstå dei eksterne klimapådrivarane og årsak til naturleg og menneskeskapt klimavariabilitet
 • forklare og greie ut om dei grunnleggjande fysiske tilbakekoplingsmekanismane i klimasystemet
 • gjere greie for forskjellige menneskeskapte utsleppskjelder og årsaker for endringar i disse
 • forklare kva klimarisiko er, og korleis det kan bereknas og takas omsyn til
 • forstå moglege fysiske og økonomiske årsaker og konsekvensar av klimaendringane
 • forstå korleis ein kan kartlegge klimagassutslepp og bruke klimagassrekneskap
 • gjere greie for FNs berekraftsmål nr. 13 og setja det i samanheng med dei andre berekraftsmåla

Ferdigheiter

Studenten kan

 • nytte grunnleggjande terminologi og uttrykk for klima og klimaendringar
 • greie ut om klimafølsemd og estimere betydinga av eksterne klimapådriv frå sola, vulkanar og endringar i drivhusgassar ved å nytte enkle klimamodellar
 • greie ut om konsekvensane av klimaendringar
 • vise evne til kritisk tenking saman med forståing for det fysiske klimasystemet
 • reflektere over samanhengane mellom FNs berekraftsmål
 • samanfatte koplinga mellom klima, miljø, økonomi, og demografi
 • diskutere korleis menneskelege handlingar påverkar klima og naturen

Generell kompetanse

Studenten kan

 • styrke sine ferdigheiter i munnleg presentasjon, vitskapleg skriving, og diskusjon
 • presentere vitskapleg kunnskap til medstudentar og andre
 • bidra med konstruktive tilbakemeldingar til medstudentar (peer-review)
 • nytte problemløysingsmetodikk på eit berekraftsproblem

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskap innan matematikk og naturfag er anbefalt. Det er eit førenom å ha studert på universitets- eller høgskulenivå i minst to år.

Studiepoengsreduksjon

SDG213: 10 STP MNF344: 5 stp

Krav til studierett

Studiet er utviklet for lærere på ungdomstrinn og videregående skole som ønsker større kunnskap om klima og bærekraft. Studiet er åpent for alle på tvers av undervisningsfag, men vi anbefaler at du har grunnleggende kunnskaper innen matematikk og naturfag. Hvis kurset blir fullt vil lærere som underviser i videregående skole prioriteres, med lik fordeling mellom realfagslærere og samfunnsfagslærere. Deretter tilbys plasser til naturfagslærere på ungdomstrinnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil vere nettbasert med ca. 4 timer kvar veke, der maks 2 timar vil brukast på gruppearbeid via zoom og  zoom break-out sessions.

Det leggjast og til rette for 1-2 2-dagars fysiske samlingar til Bergen/Finse i løpet av kurset. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på gruppesesjonar i zoom

Obligatorisk deltaking på samlingar i Bergen/Finse. 

Obligatorisk innlevering av gruppeoppgave

Vurderingsformer

Mappevurdering:

Ukentlige øvelser og refleksjonsnotater
Presentasjon av problemstilling til prosjektoppgave
Presentasjon av prosjektoppgave
Medstudentvurdering av prosjektoppgaver
Innlevering av skriftlig prosjektoppgave

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt. 

Karakterskala

Bestått / Ikje bestått

Vurderingssemester

Haust. Vurdering er berre mogleg i semester med undervising. 

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og Instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: Studierettleiar@geo.uib.no Tlf 55 58 34 96

Eksamensinformasjon