Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Latinamerikansk historie (fjernundervising)

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeSLAN612
  • Talet på semester1
  • Språk

    Spansk

  • Ressursar

Beskrivelse

Kurset i Latinamerikansk historie er eitt av åtte ulike kurs som inngår i studietilbodet Nettspansk ved Universitetet i Bergen.

Kurset tek for seg hovudtrekka i latinamerikansk historie og samfunnstilhøve frå 1492 og fram til i dag, med hovudvekt på det 19. og 20. hundreåret. Kurset kastar lys over særtrekk ved dei ulike spanskamerikanske landa, og har særleg fokus på Mexico, Argentina, Cuba og Chile. Emnet kan inngå i ei spesialisering i spansk språk og latinamerikastudium i ein bachelorgrad ved UiB.

Målgruppe

Alle som ynskjer å tileigne seg spanskkunnskapar på universitetsnivå, eller formalisere tidlegare tileigna kunnskapar.

Undervisning

Studiet er ei reint nettstudium, og det vert undervist i sentrale delar av pensum gjennom nettførelesingar og grupper samt oppfølging i diskusjonsforum. Den nettbaserte undervisinga går via Adobe Net Connect Meeting, med mellom anna tovegs lyd, tilgang til chat og høve til å vise ulike typar presentasjonar.

Undervisinga vert gjeve som 12 fellesførelesingar og 12 timar i grupper med lærar.

Talet på grupper vert justert i høve til talet på studentar. Påmelding til førelesingar og grupper går føre seg på Mitt UiB - intranett og læringsplattform for studentar ved UiB - etter at studentane har fått stadfesta at dei er tekne opp ved studiet. Tema for dei ulike førelesingane og gruppene vil vere tilgjengeleg på Mitt UiB.

Vurdering / eksamen

Innlevering av skriftleg eksamensoppgåve.

Krav til datautstyr

Du må ha tilgang til datamaskin med internett og e-post. Du må òg ha hodesett, helst med USB-kontakt som gir best lydkvalitet i nettmøta.

Tilgang til Adobe Net Connect Meeting får ein via lenke. NB: Adobeprodukt er amerikanske og er difor omfatta av den amerikanske blokaden av m.a. Cuba. Ein har difor ikkje tilgang til Adobe på Cuba eller i andre land som er omfatta av amerikansk handelsblokade.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Det er ingen formelle krav til forkunnskapar, utover generell studiekompetanse eller tilsvarande realkompetanse.

Vi tilrår at du har forkunnskapar i spansk som tilsvarar språknivå 2 frå vidaregåande skole, eller spansk innføringskurs.

Tilbud om studieplass

Du vil få eventuelt tilbod om studieplass på e-post få dagar etter at søknadsfristen er gått ut.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:
UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om fagleg innhald:
Institutt for framandspråk
55 58 23 73
nettspansk@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs