Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kultur og samfunn i Latin-Amerika (fjernundervisning)

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studiet gir eit generelt oversyn over særtrekk og fellestrekk ved dei spansktalande landa i Latin-Amerika, og dessutan innsyn i emne som gjeld samfunn og kultur i desse landa. Gjennom korte tverrfaglege seminarrekkjer, skal studentane fordjupa seg i to utvalte tema innan kunst, kultur eller samfunnsfag.

Emnet kan inngå i ei spesialisering i spansk språk og latinamerikastudium i ei bachelorgrad ved UiB.  

Læringsutbyte

Studentane skal vinna kunnskap om sentrale tema og problemstillingar i dei spansktalande samfunna og kulturane i Latin-Amerika. Dei får òg høve til å fordjupa seg i to emne i desse landa sine kulturar eller samfunnstilhøve. Vidare skal studentane analysera fagstoff og trekka eigne slutningar. Dei skal kunna vidareutvikla sin kunnskap, dugleik og forståing gjennom vidare studium og yrkesliv.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Generell studiekompetanse eller tilsvarande. Forkunnskapar i spansk på språknivå 2 frå vidaregåande skole, eller spansk innføringskurs. Studentane blir rådde til å ta eksamen i SLAN611 og SLAN612 før dei startar på SLAN613.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp blir studiepoeng-uttellinga for SLAN613 redusert med 15 studiepoeng om det blir kombinert med SPLA104, 10 studiepoeng om det blir kombinert med SPLA119 og 5 studiepoeng om det blir kombinert med SPANSK621 eller SPANSK622.

Krav til studierett

Emnet er ope for dei som har fått tildelt EVU-rett til emnet etter søknad og opptak gjennom Kontor for etter- og videreutdanning.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir undervist i sentrale delar av pensum gjennom førelesingar, gruppeundervisning med lærer og seminarrekkjer. All undervisning er nettbasert. Det blir gitt to til fire kortare seminarrekkjer og studentane vel to av desse. Studentane får òg tilbod om oppfølging gjennom diskusjonsforum.

Undervisninga er fordelt på 45 min førelesing og 45 min gruppeundervisning pr veke. I tillegg kjem 10 seminartimar pr student i løpet av semesteret. Tidspunkt: Sein ettermiddag/tidleg kveldstid (ikkje fredagar).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Vurderinga er todelt:

1) Ei seminaroppgåve som studentane skal skriva på spansk. Seminaroppgåva er knytt til eit av seminara og skal være på om lag 1500 ord. Karakteren blir sett på grunnlag av både innhald og språk.

2) Ein munnleg eksamen på om lag 20 minutt. I første delen presenterer studentane eit tema knytt til eit av seminara (ikkje det same som til seminaroppgåva) og i andre delen blir studenten eksaminert i sentrale delar av pensum. Presentasjonen skal vera på om lag 10 minutt. Karakteren blir sett på grunnlag av både innhald og språk.

Tema/Problemstilling for seminaroppgåva og for presentasjonen til munnleg eksamen blir oppgitt fire veker før innlevering/eksamen.

Munnleg eksamen kan etter søknad gjennomførast over telefon.

Dei to eksamenane tel 50 % kvar når den endelege karakteren vert fastsett. Båe eksamensdelar må være greidde i same semester.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Litteraturliste

Pensum er i hovudsak basert på to komplementære oversynsverk. Pensumlista gir oversyn over bøker, artiklar og tilrådde oppslagsverk.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Oppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen