Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Latinamerikansk litteratur (fjernundervising)

Beskrivelse

Spansk: Latinamerikansk litteratur er eitt av åtte ulike kurs som inngår i studietilbodet Nettspansk ved Universitetet i Bergen

Kurset skal gje oversyn over sentrale delar av spanskamerikansk litteratur med hovudvekt på det 20. og 21. hundreåret. Emnet gir kunnskapar om sentrale delar av spanskamerikansk litteratur med hovudvekt på det 20. hundreåret og - etter kvart - det 21. hundreåret. Kurset skal gi studentane eit breitt oversyn over moderne spanskamerikansk litteratur.

Kurset går kvart vårsemester og kan inngå i ei spesialisering i spansk språk og latinamerikastudium i ein bachelorgrad ved UiB.

Undervisning

Det vert undervise i sentrale delar av pensum gjennom nettførelesingar og grupper samt oppfølging i diskusjonsforum. Det nettbaserte undervisinga går via Adobe Net Connect Meeting med mellom anna tovegs lyd, tilgang til chat og høve til å vise ulike typar presentasjonar.

Kvar student deltek på begge forelesningane samt gruppeundervisning. Påmelding til gruppeundervisning går føre seg via læringsplattforma Mitt UiB etter at studentane har fått stadfesta opptak. Plan for tema på dei enkelte førelesingane vil vere tilgjengeleg på Mitt UiB.

Undervisningstider våren 2020:
Tirsdagar og torsdagar kl. 19.15 - 20.00 i veke 3-8 og 10-15.

Vurdering / eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:
Tre obligatoriske oppgåver må vere godkjende før ein kan ta eksamen. Oppgåvene skal leverast elektronisk på Mitt UiB innan bestemte fristar. Tema for oppgåvene med fristar vil vere tilgjengelege på Mitt UiB

Eksamen:
Innlevering av eksamensoppgåve innan 25. mai 2020.

Krav til datautstyr

All undervisning foregår på nett og du må difor ha datamaskin og hodesett, helst med USB-kontakt som gir best lydkvalitet i nettmøta. Tilgang til Adobe Net Connect Meeting får du ved studiestart.

NB: Adobeprodukt er amerikanske og er difor omfatta av den amerikanske blokaden av m.a. Cuba. Du har difor ikkje tilgang til Adobe Connect dersom du har tenkt å opphalde deg på Cuba eller i andre land som er omfatta av amerikansk handelsblokade.

Studiefinansiering

Kurset er godkjent for støtte frå Lånekassen.

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller tilsvarande. Forkunnskapar i spansk på språknivå 2 frå vidaregåande skole, eller spansk innføringskurs. Vi tilrår at du tek eksamen i SLAN611 og SLAN612 før du tek på SLAN614.

Du vil få tilbod om studieplass på e-post få dager etter at søknadsfristen er ute.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:
UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om fagleg innhald eller organisering:
Institutt for framandspråk
Ingvild Nilssen
55 58 23 73
nettspansk@uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs