Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Fordjupning i latinamerikansk litteratur

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeSLAN641
  • Talet på semester1
  • SpråkSpansk
  • Ressursar

Beskrivelse

Spansk: Fordjupning i latinamerikansk litteratur er eitt av tre fordjupingsemne som inngår i studietilbodet Nettspansk ved Universitetet i Bergen

Kurset skal legge til rette for fordjuping i eit tema frå latinamerikansk litteratur, t.d. ein periode, ein sjanger, eit tema, ein nasjonallitteratur eller liknande. Tema kan hentast i tekstutval frå 1492 og fram til vår eiga tid.

Du kan søkje universitetet om innpassing av dette emnet i ein bachelorgrad med spesialisering i spansk språk og latinamerikastudium. Nærmare informasjon om dette får du ved å kontakte Institutt for framandspråk ved UiB.

Målgruppe

Alle som har 60 studiepoeng i spansk eller tilsvarande spanskkunnskapar frå før, og som ynskjer ytterlegare fordjuping.

Undervisning

Undervisninga er nettbasert med 2 timar seminarundervisning ein kveld i veka over ein periode på 8 veker. Det er ei obligatorisk 2-dagarssamling i Bergen ved studiestart. Undervisningsspråket er spansk.


Vurdering / eksamen

Innlevering av rettleidd oppgåve og munnleg eksamen, som tel 50 % kvar i den samla vurderinga. Begge eksamensdelane må vere bestått, og må også vere avlagt og bestått i same semester.

Oppgåva skal sendast inn for rettleiing innan gitte fristar i løpet av semesteret. Det er obligatorisk å møte til 2 timar rettleiing til avtalt tid. Rettleiinga vert gitt over telefon eller nett.

Oppgåva skal vere på omlag 12 standardsider (dobbel linjeavstand og 12 punkt Times New Roman eller tilsvarande skrifttype) pluss bibliografi, skrive på spansk. Munnleg eksamen er ein samtale på spansk om pensum, der også oppgåva kan verte trekt inn.


Krav til datautstyr

Datamaskin med tilgang til internett og e-post. Hovudsett, helst med USB-kontakt som gir best lydkvalitet.

Tilgang til Adobe Net Connect Meeting får ein via lenke. NB: Adobeprodukt er amerikanske og er difor omfatta av den amerikanske blokaden av m.a. Cuba. Ein har difor ikkje tilgang til Adobe på Cuba eller i andre land som er omfatta av amerikansk handelsblokade.

Studiefinansiering

Godkjent for støtte frå Lånekassen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkjarar over 25 år vert tekne opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse, som du ikkje treng dokumentere. Søkjarar under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet byggjer vidare på grunnemnet SLAN614 Latinamerikansk litteratur, og det vert lagt til grunn at deltakarane har spanskkunnskapar som svarar til 60 studiepoeng frå emna på 100-nivå i nettspansk/spansk språk og latinamerikastudium.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:
UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om fagleg innhald:
Institutt for framandspråk
55 58 23 73
nettspansk@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs