Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Fordjupning i latinamerikansk kulturkunnskap

Beskrivelse

Spansk: Fordjupning i latinamerikansk kulturkunnskap er eitt av tre fordjupingsemne som inngår i studietilbodet Nettspansk ved Universitetet i Bergen

Kurset legg til rette for fordjuping i et emne frå latinamerikansk kulturkunnskap, til dømes ein periode, eit land, eller eit tema. Emnet kan bli henta i eit tekstutval frå perioden frå 1492 og fram til vår eiga tid.

Mål og innhald, læringsutbyte, undervisningsomfang og organisering, obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer (eksamen) er omtalt i nærare detalj i emnebeskrivelsen.

Målgruppe

Kurset er eigna for deg som har tilsvarande 60 studiepoeng i spansk frå før, og som ønsker ytterlegare fordjupning i språket. Kurset legg til grunn at du har spanskkunnskapar som svarar til 100-nivået i Bachelorprogrammet i spansk språk og latinamerikastudium eller fjernundervisningstilbodet Nettspansk. Undervisninga bygger vidare på kurset SLAN612 Latinamerikansk historie, og det er tilrådd at du har teke det før du begynner på dette fordjupningskurset.

Undervisning

Undervisninga blir gitt som seminar over internett i åtte veker med to undervisningstimar per veke. Der er éi obligatorisk samling på to dagar i Bergen ved kursstart.

Undervisningsplan hausten 2020:

Obligatorisk oppstartssamling ved UiB 20. august kl. 09.00 - 15.00

Nettundervisning mandagar kl. 19.15 - 21.00

Veke 35-43. Ikkje undervisning i haustferien veke 41.

Vurdering / eksamen

Eksamen har to delar, ei rettleidd oppgåve og ein munnleg eksamen.  

Oppgåva skal leverast elektronisk på nett. Du kan ta den munnlege eksamenen i Bergen ved UiB utan kostnad, men det er også mogeleg å søke om telefoneksamen, dersom du ønsker det. Informasjon om korleis du søker, krav til eksamensstaden og informasjon om kostnadar blir lagt ut på nett etter studiestart.


Krav til datautstyr

Du må ha tilgang til datamaskin med internett og e-post. Du må òg ha hodesett, helst med USB-kontakt som gir best lydkvalitet i nettmøta.

Tilgang til Adobe Net Connect Meeting får ein via lenke. NB: Adobeprodukt er amerikanske og er difor omfatta av den amerikanske blokaden av m.a. Cuba. Ein har difor ikkje tilgang til Adobe på Cuba eller i andre land som er omfatta av amerikansk handelsblokade.

Studiefinansiering

Godkjent for støtte frå Lånekassen.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om fagleg innhald:

Institutt for framandspråk
55 58 23 73
nettspansk@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Oppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

Tilgjengelege kurs

Haust 2020
Pris: NOK 12000
Søknadsfrist: 02.08.2020