Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Samfunnsstrukturer i endring

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeSOS103-L
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målet med emnet er å gje ein introduksjon til sentrale omgrep og teoriar om dei økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle utviklingstrekka i det moderne samfunnet. Klassiske sosiologiske tolkingar og nyare sosiologiske bidrag i analysen av det moderne vert relaterte til studiar av nasjonal og global samfunnsutvikling. Linjene vert trekte tilbake til framveksten av kapitalismen og den tidlege moderniseringa av det vestlege samfunnet, med opplysing, moderne statsdanningar, tidleg industrialisering og konstitueringa av arbeidarklassen. Dei vert ført vidare gjennom det 20. hundreårets organiserte modernitet, med sine former for fordisme, institusjonalisering av klassekonfliktar, med framveksten av service- eller middelklassen, kvinnerørsler og etableringa av velferdsstatane. Introduksjonen vert ført fram til utviklinga av desorganisert kapitalisme og postmodernitet i dei siste tiåra, med mellom anna liberalisering, deregulering og individualisering. Dei omfattande og komplekse globaliseringsprosessane i vår tid vert gitt ein særskilt plass. Kurset formidlar ulike perspektiv på sosial endring.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • nytte sosiologiske omgrep i utgreiing av:
  • ulike historiske former for industrialisering og kapitalisme
  • kolonisering og imperialisme
  • klasseprosessar og endringar i kvinnene si stilling i samfunnet
  • den moderne staten sin karakter
  • utvikling av kulturelle endringsprosessar i det moderne
  • globaliseringsprosessane i vår tid
 • knytte desse generelle trekka ved moderniteten si historie til utviklingstrekk ved den moderne norske samfunnsformasjonen

Ferdigheiter

Studenten kan

 • skilje mellom økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle dimensjonar ved moderniteten si historie og anvende sosiologiske teoriar og omgrep for å drøfte sentrale utviklingstrekk ved denne historia og ved globaliseringa i vår tid
 • anvende generelle sosiologiske omgrep og teoriar om historia til moderniteten for å drøfte utviklingstrekk ved den norske samfunnsformasjonen
 • finne og anvende faglitteratur og anna kjeldegrunnlag for drøfting av ei oppgitt problemstilling
 • anvende kjelder på korrekt måte i skriftlig framstilling

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

10 studiepoeng overlapp med SOS103 Samfunnsstrukturer i endring.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på lektorutdanning på UiB

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og seminar

Talet på førelesingstimar: 16-20

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei innleveringsoppgåve på 2000 ord (+/- 10%) som skal vere godkjend før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Godkjende obligatoriske arbeidskrav er gyldige i det aktuelle eksamenssemesteret samt det påfølgjande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

4 dagars heimeeksamen der det skal skrivast ei oppgåve på 2000 ord (+/- 10%).

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Institutt

Sosiologisk institutt

Kontakt


Studierettleiar kan kontaktast her:Studierettleiar@sos.uib.no

Studierettleiar@sos.uib.no

Tlf 55 58 90 10