Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Familien i endring

Undervisningssemester

Vil variere - vår/haust

Mål og innhald

SOS111 er eit fordjupingsemne knytt til eit av dei sentrale problemområda innan Sosiologisk institutt sin forskingsprofil: Velferd, ulikskap og livsløp. Målsetjinga med fordjupingsemne er at studentane skal verte kjende med teoritradisjonar, problemstillingar og faglege diskusjonar innafor det valde emnet. Ei slik fordjuping vil og gje eit godt grunnlag for val av tema til ei bacheloroppgåve.

Vidare er målsetjinga med SOS111 å skape auka forståing for mangfaldet og variasjonane i familieliv og relasjonen mellom kjønna, i høve til økonomiske, kulturelle og geografiske mønster. Emnet held seg vesentlig til endringar i familien i norsk og vestleg kontekst, men desse vert sett i samanheng med korleis familieinstitusjonen har endra seg historisk og globalt.

Emnet tar utgangspunkt i korleis innhaldet i familieomgrepet har endra seg, og rettar merksemda mot endringar i familien i det 20. og 21.århundre. Det tar særleg opp dei store endringane etter 1970 i Norge og andre vestlige land. Stikkord i denne samanhengen er mellom anna: kvinners utmarsj i yrkeslivet, auking i fødslar utanfor ekteskap, nye samlivsformer (heterofilt sambuarskap og partnarskap mellom homofile), auka i skilsmisser, endringar i barn sitt liv endringar i arbeidsdelinga mellom kjønna når det gjeld forsørging og omsorg, transnasjonale familiar og endringar i fertiliteten. Emnet gir innføring i ulike sosiologiske teoriar og omgrep for å forstå desse endringane, og nyare sosiologisk forsking på området.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Etter å ha avslutta emnet kan studenten:

 • gjere greie for sentrale endringar i familieinstitusjonen og familieliv i det 20. og 21.århundre
 • gjere greie for teoritradisjonar i sosiologien på området, og sette endringane i familien i eit historisk og globalt perspektiv
 • gjere greie for forsking innan fagområdet med ulike metodiske tilnærmingar

Ferdigheter

Etter å ha avslutta emnet kan studenten:

 • anvende teori og forskingslitteratur på området til å diskutere konkrete problemstillingar skriftleg
 • sette seg inn i forskingslitteratur om aktuelle forskingstema på området

Generell kompetanse

 • Etter å ha avslutta emnet kan studenten
 • sette seg inn i forskingslitteratur, teori og perspektiv på et forskingsfelt
 • anvende forsking, perspektiv og omgrep om familieinstitusjonen og familieliv til å drøfte aktuelle problemstillingar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

SOS100A Examen facultatum - invitasjon til sosiologi med fordjupingstema / SOS100B Examen facultatum - invitasjon til sosiologi

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

20-24 timar førelesingar

Seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk innlevering av oppgave (3000 ord, +/- 10%). Oppgåva vil få kommentarar og må vere godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i det aktuelle eksamenssemesteret samt det påfølgjande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

6 timars skuleeksamen

Oppdatert: Vurderingsform endra frå 6 timars skuleeksamen til 8 timars heimeeksamen våren 2021 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Institutt

Sosiologisk institutt

Kontakt

Kontaktinformasjon

Sosiologisk institutt; studieveileder@sos.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.05.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.05.2021, 17:00
  Trekkfrist
  26.04.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen