Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Familien i endring

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeSOS111
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Emne kan bli tilbydd både vår og haust, men tilbodet vil variere frå semester til semester 

Mål og innhald

SOS111 er eit fordjupingsemne knytt til eit av dei sentrale problemområda innan Sosiologisk institutt sin forskingsprofil: Velferd, ulikskap og livsløp. Målsetjinga med fordjupingsemne er at studentane skal verte kjende med teoritradisjonar, problemstillingar og faglege diskusjonar innafor det valde emnet. Ei slik fordjuping vil og gje eit godt grunnlag for val av tema til ei bacheloroppgåve.

Vidare er målsetjinga med SOS111 å skape auka forståing for mangfaldet og variasjonane i familieliv og relasjonen mellom kjønna, i høve til økonomiske, kulturelle og geografiske mønster. Emnet held seg vesentlig til endringar i familien i norsk og vestleg kontekst, men desse vert sett i samanheng med korleis familieinstitusjonen har endra seg historisk og globalt.

Emnet tar utgangspunkt i korleis innhaldet i familieomgrepet har endra seg, og rettar merksemda mot endringar i familien i det 20. og 21.århundre. Det tar særleg opp dei store endringane etter 1970 i Norge og andre vestlige land. Stikkord i denne samanhengen er mellom anna: kvinners utmarsj i yrkeslivet, auking i fødslar utanfor ekteskap, nye samlivsformer (heterofilt sambuarskap og partnarskap mellom homofile), auka i skilsmisser, endringar i barn sitt liv endringar i arbeidsdelinga mellom kjønna når det gjeld forsørging og omsorg, transnasjonale familiar og endringar i fertiliteten. Emnet gir innføring i ulike sosiologiske teoriar og omgrep for å forstå desse endringane, og nyare sosiologisk forsking på området.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Etter å ha avslutta emnet kan studenten:

 • gjere greie for sentrale endringar i familieinstitusjonen og familieliv i det 20. og 21.århundre
 • gjere greie for teoritradisjonar i sosiologien på området, og sette endringane i familien i eit historisk og globalt perspektiv
 • gjere greie for forsking innan fagområdet med ulike metodiske tilnærmingar

Ferdigheter

Etter å ha avslutta emnet kan studenten:

 • anvende teori og forskingslitteratur på området til å diskutere konkrete problemstillingar skriftleg
 • sette seg inn i forskingslitteratur om aktuelle forskingstema på området

Generell kompetanse

 • Etter å ha avslutta emnet kan studenten
 • sette seg inn i forskingslitteratur, teori og perspektiv på et forskingsfelt
 • anvende forsking, perspektiv og omgrep om familieinstitusjonen og familieliv til å drøfte aktuelle problemstillingar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

SOS100A Innføring i sosiologi med fordjupingstema / SOS100B Innføring i sosiologi

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

20-24 timar førelesingar

Seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk innlevering av oppgave (3000 ord, +/- 10%). Oppgåva vil få kommentarar og må vere godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i det aktuelle eksamenssemesteret samt det påfølgjande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

6 timars skuleeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Sosiologisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.