Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Velferd og ulikhet

Undervisningssemester

Vil variere

Mål og innhald

SOS 113 er eit fordjupingsemne knytt til eitt av dei sentrale problemområda for Sosiologisk institutt sin forskingsprofil: velferd, ulikhet og livsløp. Målsetjinga med fordjupingsemna er at studentane skal bli kjent med teoritradisjonar, problemstillingar og faglege diskusjonar innanfor det valte emnet. Ei slik fordjuping vil også gi et godt grunnlag for val av tema til ei bacheloroppgåve. 

Emnet vil gi ei innføring i nokre sentrale teoretiske tradisjonar og perspektiv på velferd og ulikskap. Klassiske bidrag vil bli brukt som utgangspunkt for diskusjon av verdigrunnlaget for velferdsstaten og den særeigne, norske modellen. Forholdet mellom velferdsstaten, familien og arbeidslivet vil være sentralt. Vidare vil emnet ta opp problemstillingar knytt til korleis klasse og kjønn og prosessar som globalisering og migrasjon gir nye utfordringar for dagens velferdsstatar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse: 

Kunnskapar

Etter avslutta emne kan studenten

 • gjere greie for klassiske og moderne teoritradisjonar innanfor velferdsforskinga.
 • gjere greie for korleis velferd, ulikhet og livsløp vert prega av forholdet mellom velferdsstaten, familien og arbeidslivet
 • gjere greie for problemstillingar og faglige debatter om rammer og grunnlag for velferdsstaten sin virkemåte, nasjonalt og internasjonalt
 • gjere greie for normative, sosiale og politiske føringar som ligg til grunn for "den norske velferdsmodellen"
 • gjere greie for og drøfte sentrale grunnlagsproblem som er knytt til forståing av sosial ulikskap, fattigdom og velferd, marginalisering og avhengigheit i studiar av korleis samfunnet fordeler gode og byrder

Ferdigheiter

 Etter avslutta emne kan studenten  

 • svare på velferdsrelaterte problemstillingar på ein analytisk og drøftande måte med grunnlag i vitskaplege tekster
 • bruke ulike tilnærmingar og omgrep for å forstå og diskutere aktuelle spørsmål knytt til forholdet mellom velferdsstaten, familien og arbeidslivet
 • skrive ein tekst ut frå fagleg etiske kriterium og korrekte kjeldetilvisingar

Generell kompetanse

Etter avslutta emne har studenten  

 • forståing og respekt for akademisk skrivearbeid og vitskapleg tenkjemåte
 • forståing for kor viktig det er at ulike faglige synspunkt kjem fram og blir debattert 
 • generelle dugleikar i kritisk tenking og evne til å skilje mellom argument ut i frå kva for teoretiske perspektiv dei er grunna i

Tilrådde forkunnskapar

SOS100A Examen facultatum - invitasjon til sosiologi med fordjupingstema / SOS100B Examen facultatum - invitasjon til sosiologi

Studiepoengsreduksjon

SOSL113 (10sp), SOS113-L (10 sp)

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

20-24 timer førelesingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk innlevering av oppgave (3000 ord, +/- 10%). Oppgåva vil få kommentarar og må vere godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i det aktuelle eksamenssemesteret samt det påfølgjande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

6 timar skuleeksamen

Oppdatering: Vurderingsform er endra frå 6 timar skuleeksamen til 8 timars heimeeksamen hausten 2020 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@sos.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  8 timer
  Oppgave utleveres
  18.11.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  18.11.2020, 17:00
  Trekkfrist
  04.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen